Course syllabus RRPNF - Podnikové finance (FRRMS - ZS 2014/2015)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: RRPNF
Název v jazyce výuky: Podnikové finance
Název česky: Podnikové finance
Název anglicky: Business Finance
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2014/2015
Vyučující: doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (přednášející)
Výchozí předměty: (Podniková ekonomika nebo Podniková ekonomika v AJ)
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními problémy spojenými s rozhodováním v oblasti podnikových financí a s metodickými postupy využívanými jak při analýze vývoje finanční situace podniku, tak při tvorbě podnikových finančních plánů. Součástí jsou i nástroje sledování vnitropodnikových finančních toků.
 
Obsah předmětu:
1.Podnikové finance a finanční cíle podniku (dotace 4/0)
 
a.Finanční cíle podniku
b.Oblasti finanční politiky podniku

2.Základní principy finančního rozhodování (dotace 2/2)
 
a.Proces finančního rozhodování
b.Základní typy finančního rozhodování
c.Faktory ovlivňující finanční rozhodování

3.Analýza finanční situace podniku (dotace 10/12)
 
a.Cíle analýzy finanční situace podniku
b.Zdroje informací pro finanční analýzu
c.Základní metodické přístupy k finanční analýze
d.Analýzy souvislostí vývoje finanční situace podniku

4.Finanční plánování podniku (dotace 8/10)
 
a.Úloha finančního plánování
b.Metodické přístupy k sestavování finančních plánů
c.Krátkodobé, dlouhodobé finanční plány
d.Finanční rozpočty

5.Vnitropodnikové finanční toky (dotace 4/4)
 
a.Význam a způsoby sledování vnitropodnikových finančních toků
b.Soustava nástrojů usměrňování vnitropodnikových finančních toků
c.Význam controllingu v usměrňování vnitropodnikových finančních toků

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost aplikace adekvátních metodických postupů v oblasti finančního hospodaření
-Schopnost sestavování analýzy a kontroly finančních plánů

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku50 h
     příprava na průběžný test20 h
     příprava prezentace12 h
     zpracování protokolů10 h
     zpracování projektů20 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou. Studenti jsou hodnoceni průběžně během celého semestru. Součástí bodového hodnocení je úroveň odevzdaných případových studií a výsledky písemného zápočtového testu. Zkouška je formou bodově hodnoceného písemného testu. Celkové hodnocení studenta z předmětu je výsledkem hodnocení ve cvičení a u závěrečné zkoušky.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZŽIVĚLOVÁ, I.Podnikové financeBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-035-0
ZJINDŘICHOVSKÁ, I. -- BLAHA, Z S.Podnikové financePrahaManagement Press200180-7261-025-2
ZKISLINGEROVÁ, E. et al.Manažerské financePrahaC.H. Beck200480-7179-802-9
ZFINNERTY, J. -- STOWE, J. -- EMERY, D.Corporate financial managementUpper Saddle River Pearson/Prentice Hall20040-13-083226-X
DValach, J., Finanční řízení podniku, Praha:Ekopress,1999

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 6. 1. 2015.

Type of output: