Course syllabus RRPRZP - Právo v životním prostředí (FRRMS - ZS 2014/2015)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: RRPRZP
Název v jazyce výuky: Právo v životním prostředí
Název česky: Právo v životním prostředí
Název anglicky: Environmental Law
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2014/2015
Vyučující: Dr. Ing. JUDr. Martin Flora (garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Právo v životním prostředí v AJ
 
Zaměření předmětu:
Rozvinutí, resp. prohloubení právního vědomí posluchačů, seznámení se se strukturou právního řádu v ČR a se základními principy jeho fungování, dosažení rámcové znalosti platných předpisů práva v oblasti ochrany životního prostředí a jeho jednotlivých složek.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do studia práva životního prostředí (dotace 4/0)
 
a.Právní normy, systém práva, prameny práva, publikace práva
b.Orgány státní správy, orgány vykonávající přenesenou působnost, orgány vykonávající samostatnou působnost
c.Správní řízení a jeho varianty
d.Evropské právo

2.Tuzemské právo životního prostředí, obecné a složkové předpisy (dotace 8/0)
 
a.Obecné zásady právní ochrany životního prostředí
b.Posuzování vlivů na životní prostředí
c.Poskytování informací o životním prostředí
d.Integrovaná prevence znečištění
e.Ochrana zemědělského půdního fondu
f.Ochrana lesů
g.Ochrana ovzduší
h.Ochrana vod a nakládání s vodami
i.Ochrana přírody a krajiny
j.Těžba nerostů, nakládání s odpady

3.Evropské právo životního prostředí, ochrana životního prostředí v primárním a sekundárním právu (dotace 2/0)
4.Mezinárodní úmluvy o ochraně životního prostředí (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Orientace v organizaci veřejné správy na úseku ochrany životního prostředí
-Pochopení problematiky naplňování požadavků na ochranu životního prostředí při investiční a provozní činnosti a vztahů odpovědnosti
-Schopnost jednat s orgány veřejné správy ve věcech souvisejících s problematikou životního prostředí
-Základní orientace v právních prostředcích ochrany životního prostředí, v souvislostech a aplikaci předpisů mezinárodního práva a práva EU
-Znalosti enviromentální legislativy a dalších nástrojů udržitelného rozvoje v rámci EU

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška32 h
Samostudium
     příprava na zkoušku52 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemný test (20 otevřených otázek), podmínkou úspěšného složení zkoušky je získání alespoň 60 bodů. Prezentace seminární práce (případové studie).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZCol.Právo životního prostředí.BrnoMuni Press2009978-80-210-4926-0
ZDUDOVÁ, J. -- PEKÁREK, M. -- PRŮCHOVÁ, I.Právo životního prostředí - 2. dílBrnoMasarykova univerzita v Brně199880-210-1750-3
ZCol.Právo životního prostředí.BrnoMasarykova univerzita2007978-80-210-4299-5
ZDAMOHORSKÝ, M. et al.Právo životního prostředíC.H. Beck2010978-80-7400-338-7
ZJANČÁŘOVÁ, I.Mezinárodní smlouvy na ochranu životního prostředí: vybrané otázkyBrnoMasarykova univerzita199780-210-1723-6
DFLORA, M.Právo v lesním hospodářstvíBrnoMZLU199980-7157-411-2
DDAMOHORSKÝ, M.Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředíPrahaKarolinum199980-7184-827-1
DFIALA, P. -- PITROVÁ, M.Evropská unieBrnoCentrum pro studium demokracie a kultury200380-7325-015-2
DLesní zákon v teorii a praxi: Úplné znění prováděcích předpisů s komentářemPísekMatice lesnická1997
DLesní zákon v teorii a praxi: úplné znění zákona s komentářemPísekMatice lesnická1996
DKOČÍKOVÁ, P.Evropská unie a životní prostředí: politiky, strategie, legislativaOstravaMontanex199880-85780-98-4
DLANGROVÁ, V.Přehled judikatury z oblasti životního prostředíPrahaASPI2007978-80-7357-252-5
DCol.Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentářV PrazeC.H. Beck2007978-80-7179-585-8
DZákon o ochraně přírody a krajiny: (komentář)BrnoIuridica Brunensia199580-85964-17-1

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 6. 1. 2015.

Type of output: