Sylabus předmětu RRIPAS - Integrační procesy agrárního sektoru (FRRMS - ZS 2014/2015)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRIPAS
Název v jazyce výuky: Integrační procesy agrárního sektoru
Název česky: Integrační procesy agrárního sektoru
Název anglicky: Integration Processes of Agrarian Sector
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 4/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2014/2015
Vyučující: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. (garant)
doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Ing. Barbora Daňková, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: SBZ
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je získat vysoce specializované znalosti ekonomických souvislostí globalizačních a integračních procesů v agrárním sektoru a důsledcích formování agrobyznysu v utváření nového modelu zemědělství v rámci komoditních vertikál. Získat znalosti a aplikovat metodické přístupy vhodné ke zkoumání konkrétní komoditní vertikály v dynamice vývoje regionálních a globálních agrárních trhů.
 
Obsah předmětu:
1.Globalizace a její vliv na vývoj v agrárním sektoru (dotace 8/4)
 
a.Projevy globalizace v agrárním sektoru
b.Vliv specifik výroby a spotřeby potravin na formování agrárních trhů, typy trhů, subjekty, vazby, kategorie
c.Agrobyznys - základní východiska,poptávkově a nabídkově determinované modely

2.Ekonomické souvislosti integrace zemědělství a ostatních odvětví v rámci agrobyznysu (dotace 12/16)
 
a.Formy a důsledky prostředí nedokonalé konkurence v agrobyznysu
b.Princip komoditních vertikál a sítí, tržní struktura, přístupy k vyjádření tržní síly
c.Koordinace činností, rámec a úloha kontraktů: přístupy z hlediska vlastnictví, transakčních nákladů a sdílení/omezování rizika

3.Uplatnění komoditních burz v agrobyznysu (dotace 4/4)
 
a.Role komoditních burz v agrobyznysu, specifika
b.Světová střediska obchodování,burzovní kontrakty, tvorba cen a hodnota kontraktů
c.Možnosti obchodování s agrárními komoditami, způsoby zajištění proti cenovým změnám

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost reflexe nového modelu zemědělství v konkrétní podnikatelské činnosti podniku agrobyznysu.
-Schopnost využití interdisciplinárních přístupů k rozhodování na úrovni středního a vyššího managementu.
-Znalost příčinných souvislostí globalizačních a integračních procesů a jejich důsledků ve vývoji zemědělství a agrárního sektoru.
-Způsobilost aplikovat adekvátní metodické přístupy ke zkoumání konkrétní komoditní vertikály v dynamice vývoje regionálních a glob. agrárních trhů.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška24 h
     cvičení10 h
     seminář14 h
     konzultace6 h
     workshop4 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku38 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h
     příprava na průběžný test15 h
     příprava prezentace15 h
     zpracování seminární práce30 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu bude probíhat formou ústní zkoušky. Zápočet bude udělen na základě vyhodnocení aktivity studentů, přípravy a ověření znalostí na příkladech k probíraným tématům, prezentace a úspěšná obhajoba zpracované případové studie. Zápočet je podmínkou pro účast na zkoušce.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBEČVÁŘOVÁ, V. -- TAMÁŠ, V. -- DUDOVÁ, B. -- ZDRÁHAL, I.Integrační procesy agrárního sektoruBrnoMendelova univerzita v Brně2013978-80-7375-763-2
ZBEČVÁŘOVÁ, V.Podstata a ekonomické souvislosti formování agrobyznysuBrnoMZLU v Brně200580-7157-911-4
ZBEČVÁŘOVÁ, V. -- VINOHRADSKÝ, K. -- ZDRÁHAL, I.České zemědělství a vývoj cenového prostředí společného trhu EUBrnoMZLU Brno2009978-80-7375-368-9
ZBEČVÁŘOVÁ, V.Zemědělství v agrobyznysu. Základy agrární ekonomiky a politikyBrnoMZLU200580-7157-891-6
ZBLAŽKOVÁ, I.Vliv tržní struktury na tvorbu cen na parciálních trzích v rámci komoditních vertikál978-80-552-0061-3
ZLECHANOVÁ, I. -- BEČVÁŘOVÁ, V.Možnosti využití analýzy cenové transmise pro posouzení vlivu tržní síly v potravinových vertikáláchBrnoPEF MZLU v Brně200680-86633-70-5
DBLAŽKOVÁ, I.Economic Performance Differentiation of the Processing Stage within the Commodity Chain2010ISSN 0139-570X
DBEČVÁŘOVÁ, V. -- ZDRÁHAL, I.Rozvoj zemědělství a venkova v evropském modelu agrární politiky - formování strategie v kontextu změn prostředíBrnoMendelova univerzita v Brně2013978-80-7375-771-7
DSVOBODOVÁ, E. -- BEČVÁŘOVÁ, V. -- VINOHRADSKÝ, K.Intenzivní a extenzivní využívání přírodních zdrojů zemědělství ČRBrnoMendelova univerzita v Brně2011978-80-7375-579-9
DREJNUŠ, O.Teorie a praxe obchodování s cennými papíryPrahaComputer Press Praha200480-7226-571-7

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 6. 1. 2015.

Typ výstupu: