Sylabus predmetu RRVZ - Veřejné zakázky (FRRMS - ZS 2014/2015)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRVZ
Název předmětu česky:
Veřejné zakázky
Název předmětu anglicky:
Public Procurement
Semestr: ZS 2014/2015
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 3/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Mgr. Nataša Pomazalová, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: SBZ
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět je zaměřen na vztah mezi zadáváním veřejných zakázek a kategoriemi zadavatelů, na zadávání veřejných zakázek a organizování zadávacího řízení, na vlivy zadávání veřejných zakázek a působení kategorií zadavatelů.
Cílem předmětu je objasnit zadávání veřejných zakázek v běžných podmínkách veřejných zadavatelů a současné trendy zadávání veřejných zakázek. V této souvislosti studenti získají odborné poznatky o kontextu zadávání veřejných zakázek a účinků působení zadávání veřejných zakázek. Předmět je zaměřen na vysvětlení přístupů ke vztahu k zadávání veřejných zakázek a způsobům, jak se organizují zdroje potřebné pro efektivní zadávání veřejných zakázek. Studenti se seznámí s problematikou současného zadávání veřejných zakázek a kategoriemi zadavatelů. Záměrem je objasnit specifika zadávání veřejných zakázek
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do zadávání veřejných zakázek (dotace 3/0)
2.
Základy pro zadávání veřejných zakázek (dotace 3/0)
3.Zásady zadávání veřejných zakázek, regulace a pravidla pro zadávání veřejných zakázek (dotace 4/0)
4.
Informační zdroje o veřejných zakázkách (dotace 2/0)
5.
Kategorie zadavatelů (dotace 4/0)
6.
Lhůty pro úkony zadavatele v zadávacím řízení (dotace 3/0)
7.
Hodnocení veřejných zakázek (dotace 4/0)
8.
Zadávací řízení, organizování a řízení veřejných zakázek (dotace 4/0)
9.
Elektronické zadávání veřejných zakázek (dotace 3/0)
10.
Případová studie (dotace 6/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
30 h
veřejná prezentace (ústní)
6 h
příprava na zkoušku
20 h
příprava na průběžné hodnocení
8 h
příprava na průběžný test
5 h
příprava prezentace
5 h
zpracování protokolů
10 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet je podmíněn úspěšnou obhajobou zadané případové studie. Pro získání zápočtu je nutné zpracovat případovou studii a dosáhnout stanovené hranice minimálního počtu bodů 3 (60%) z maxima 5 bodů. Získání zápočtu je nutné pro přihlášení na závěrečnou zkoušku.
Předmět se ukončuje písemným testem. Maximální počet bodů je 40, minimální počet bodů je 24 (60%).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BOVIS, C. EU public procurement law. 2. vyd. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2012. 521 s. Elgar European law. ISBN 978-0-85793-841-1.
DELMON, J. Public-private partnership projects in infrastructure: an essential guide for policy makers. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 244 s. ISBN 978-0-521-15228-0.
JURČÍK, R. Collaborative Defence Procurement in the European Union and in the Czech Republic. In Enterprise and Competitive Environment. 1. vyd. Bučovice: Martin Stříž Publishing, 2013, s. 70. ISBN 978-80-87106-64-8.
PAVEL, J. Ekonomické aspekty veřejných zakázek. Praha: Oeconomia, 2007. ISBN 978-80-245-1260-0.
PAVEL, J. -- VÍTEK, L. -- OCHRANA, F. Veřejný sektor a veřejné finance: Financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. Praha: GRADA, 2010. 264 s. ISBN 978-80-247-3228-2.
PAVEL, J. Veřejné zakázky v České republice. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2009. 105 s. ISBN 978-80-86729-47-3.
POMAZALOVÁ, N. Aspekty zpracování souhrnné specifikace veřejné zakázky. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 82 s. ISBN 978-80-7375-882-0.
POREMSKÁ, M. Elektronické zadávání veřejných zakázek. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013. 175 s. ISBN 978-80-7357-760-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace PO Podnikání, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
Obor N-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 6. 1. 2015.

Typ výstupu: