Sylabus predmetu RRASA - Aplikovaná statistika v AJ (FRRMS - LS 2013/2014)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Název: Aplikovaná statistika v AJ
Semestr: LS 2013/2014
Garant předmětu: Ing. Veronika Jadczaková, Ph.D.
Garantující pracoviště: Ústav demografie a aplikované statistiky (FRRMS)
Dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Předpoklady pro zápis: žádné
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Ukončení a kredity: zkouška (6 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Získání teoretických vědomostí a znalostí základních výpočetních postupů z oblasti popisné statistiky, měření závislostí číselných a slovních znaků, popisu časových řad a statistického srovnávání v oblasti sociálně ekonomických jevů. Seznámení se statistickým výpočetním prostředím v programu MS Excel.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do statistiky (dotace 6/6)
 
a.Co je statistika, její charakteristické znaky, etapy statistického zkoumání. Statistické vyjadřovací prostředky.Přehled terminologie.
b.Statistické řady, rozdělení četností, variační tříděni.Významné hodnoty. Analýza struktury.

2.Popisná statistika (dotace 12/12)
 
a.Vlastnosti variační řady a jejich vyjádření pomocí charakteristik
b.Měření úrovně a variability. Momenty a momentové charakteristiky.
c.Základní pojmy statistické závislosti
d.Regresní úloha a metoda nejmenších čtverců, index korelace
e.Jednoduchá lineární korelace, sdružené regresní přímky a korelační koeficient
f.Slovní znaky. Kontingenční a asociační tabulka a jejich analýza.

3.Statisticka dynamika (dotace 10/10)
 
a.Měření a srovnávaní velikosti jevů, typy veličin, definice a druhy poměrných čisel. Indexy v užším slova smyslu, pojem, druhy
b.Individuální složené indexy.Souhrnné indexy.
c.Principy rozkladu indexů a absolutních rozdílů
d.Druhy časových řad a jejich vyjadřování. Elementární charakteristiky.
e.Měření trendu a měření sezónnosti. Nepravidlená složka časové řady. Extrapolační předpovědi. Měření závislosti časových řad.

 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku42 h
     příprava na průběžné hodnocení14 h
     příprava na průběžný test28 h
     zpracování protokolů28 h
Celkem168 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Odevzdání 4 individuálně zadaných příkladů a 2 průběžných testů v trvání 60-ti minut a zaměřených na příklady a teorii. Body ze samostatných prací a testů slouží k výpočtu výsledné známky. Požaduje se 50% úspěšnost.
 
Metody předmětu: Přednáška a praktické cvičení v počítačové učebně s využitím programu MS Excel. Celkový počet hodin 56, z toho 28 hodin přednášek a 28 hodin cvičení.
 
Literatura:
Základní:
Statistics for engineers and scientists. Boston: McGraw-Hill, 869 s. ISBN 0-07-121492-5.
ADAMEC, V. Statistics I. Ediční středisko, MZLU v Brně: 2004. 92 s.
GUJARATI, D N. Basic econometrics. 4. vyd. Boston: McGraw Hill, 2003. 1002 s. ISBN 0-07-112342-3.

Studijní plány:
Obor B-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Veronika Jadczaková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: angličtina
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 3. 2. 2014.

Typ výstupu: