Course syllabus RRAS - Aplikovaná statistika (FRRMS - LS 2013/2014)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: RRAS
Název v jazyce výuky: Aplikovaná statistika
Název česky: Aplikovaná statistika
Název anglicky: Applied Statistics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2013/2014
Vyučující: Ing. Božena Bodečková (cvičící)
Ing. Veronika Jadczaková, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Bohumil Minařík, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Lukáš Nevěděl, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Aplikovaná statistika v AJ
 
Zaměření předmětu:
Získání teoretických vědomostí a znalostí základních výpočetních postupů z oblasti popisné statistiky, měření závislostí číselných a slovních znaků, popisu časových řad a statistického srovnávání v oblasti sociálně ekonomických jevů. Seznámení se statistickým výpočetním prostředím v programu MS Excel.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do statistiky (dotace 6/6)
 
a.Co je statistika, její charakteristické znaky, etapy statistického zkoumání. Statistické vyjadřovací prostředky.Přehled terminologie.
b.Statistické řady, rozdělení četností, variační tříděni.Významné hodnoty. Analýza struktury.

2.Popisná statistika (dotace 12/12)
 
a.Vlastnosti variační řady a jejich vyjádření pomocí charakteristik
b.Měření úrovně a variability. Momenty a momentové charakteristiky.
c.Základní pojmy statistické závislosti
d.Regresní úloha a metoda nejmenších čtverců, index korelace
e.Jednoduchá lineární korelace, sdružené regresní přímky a korelační koeficient
f.Slovní znaky. Kontingenční a asociační tabulka a jejich analýza.

3.Statisticka dynamika (dotace 10/10)
 
a.Měření a srovnávaní velikosti jevů, typy veličin, definice a druhy poměrných čisel. Indexy v užším slova smyslu, pojem, druhy
b.Individuální složené indexy.Souhrnné indexy.
c.Principy rozkladu indexů a absolutních rozdílů
d.Druhy časových řad a jejich vyjadřování. Elementární charakteristiky.
e.Měření trendu a měření sezónnosti. Nepravidlená složka časové řady. Extrapolační předpovědi. Měření závislosti časových řad.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Interpretace výsledků a aplikace teoretických poznatků statistiky do praxe
-Statistická analýza hromadných průřezových i dynamických dat
-Zvládnutí číselné a grafické prezentace výsledků analýzy hromadných dat
-Zvládnutí základních principů pořizování a zpracování kvantitativních a kvalitativních dat hromadné povahy

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku42 h
     příprava na průběžné hodnocení14 h
     příprava na průběžný test28 h
     zpracování protokolů28 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zpracování šesti individuálně zadaných příkladů a dva průběžné bodované testy (výsledky se započítávají jako bonifikace ke zkoušce) v průběhu semestru. Písemná zkouška v trvání 60 minut, 50 % teorie, 50 % příklady. Požaduje se minimálně 50% úspěšnost v každé části testu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHINDLS, R. et al.Statistika pro ekonomyPrahaProfessional Publishing2007978-80-86946-43-6
ZMINAŘÍK, B.Statistika I: popisná statistika.BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2008978-80-7375-152-4
ZMAREK, L. et al.Statistika pro ekonomy: aplikacePrahaProfessional Publishing2007978-80-86946-40-5
DMinařík, B. Statistika. E-learningová studijní opora ve formátu PDF (dostupná v UIS).

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 3. 2. 2014.

Type of output: