Course syllabus RRAS - Aplikovaná statistika (FRRMS - LS 2013/2014)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Název: Aplikovaná statistika
Semestr: LS 2013/2014
Garant předmětu: prof. Ing. Bohumil Minařík, CSc.
Garantující pracoviště: Ústav demografie a aplikované statistiky (FRRMS)
Dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Předpoklady pro zápis: ne Aplikovaná statistika v AJ
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Ukončení a kredity: zkouška (6 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Získání teoretických vědomostí a znalostí základních výpočetních postupů z oblasti popisné statistiky, měření závislostí číselných a slovních znaků, popisu časových řad a statistického srovnávání v oblasti sociálně ekonomických jevů. Seznámení se statistickým výpočetním prostředím v programu MS Excel.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do statistiky (dotace 6/6)
 
a.Co je statistika, její charakteristické znaky, etapy statistického zkoumání. Statistické vyjadřovací prostředky.Přehled terminologie.
b.Statistické řady, rozdělení četností, variační tříděni.Významné hodnoty. Analýza struktury.

2.Popisná statistika (dotace 12/12)
 
a.Vlastnosti variační řady a jejich vyjádření pomocí charakteristik
b.Měření úrovně a variability. Momenty a momentové charakteristiky.
c.Základní pojmy statistické závislosti
d.Regresní úloha a metoda nejmenších čtverců, index korelace
e.Jednoduchá lineární korelace, sdružené regresní přímky a korelační koeficient
f.Slovní znaky. Kontingenční a asociační tabulka a jejich analýza.

3.Statisticka dynamika (dotace 10/10)
 
a.Měření a srovnávaní velikosti jevů, typy veličin, definice a druhy poměrných čisel. Indexy v užším slova smyslu, pojem, druhy
b.Individuální složené indexy.Souhrnné indexy.
c.Principy rozkladu indexů a absolutních rozdílů
d.Druhy časových řad a jejich vyjadřování. Elementární charakteristiky.
e.Měření trendu a měření sezónnosti. Nepravidlená složka časové řady. Extrapolační předpovědi. Měření závislosti časových řad.

 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku42 h
     příprava na průběžné hodnocení14 h
     příprava na průběžný test28 h
     zpracování protokolů28 h
Celkem168 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Zpracování šesti individuálně zadaných příkladů a dva průběžné bodované testy (výsledky se započítávají jako bonifikace ke zkoušce) v průběhu semestru. Písemná zkouška v trvání 60 minut, 50 % teorie, 50 % příklady. Požaduje se minimálně 50% úspěšnost v každé části testu.
 
Metody předmětu: Přednáška a praktické cvičení v počítačové učebně s využitím programu MS Excel. Celkový počet hodin 56, z toho 28 hodin přednášek a 28 hodin cvičení.
 
Literatura:
Základní:
HINDLS, R. et al. Statistika pro ekonomy. 8th vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. 415 s. ISBN 978-80-86946-43-6.
MINAŘÍK, B. Statistika I: popisná statistika. 3rd vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. ISBN 978-80-7375-152-4.
MAREK, L. et al. Statistika pro ekonomy: aplikace. 2nd vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. 485 s. ISBN 978-80-86946-40-5.

Doporučená:
Minařík, B. Statistika. E-learningová studijní opora ve formátu PDF (dostupná v UIS).

Studijní plány:
B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
B-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Božena Bodečková (cvičící)
Ing. Veronika Jadczaková, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Bohumil Minařík, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Lukáš Nevěděl, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 3. 2. 2014.

Type of output: