Course syllabus FRR - Financování regionálního rozvoje (PEF - LS 2013/2014)


     Czech          English          


Kód předmětu:
FRR
Název předmětu česky:
Financování regionálního rozvoje
Název předmětu anglicky:
Financing Regional Development
Semestr:
LS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Mgr. Petr Strejček, Ph.D., MBA (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Petr Toman, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Petr Volek, Ph.D. (přednášející)
Prerekvizity:
Veřejná správa
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
ČetnostKapacita
Středa15.00-16.50Q15P. Toman, P. Strejček, P. Volek
Přednáška
Každý týden
50
Pátek
9.00-10.50
Q47
Cvičení
Každý týden
22
Pátek
11.00-12.50
Q47
Cvičení
Každý týden22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět je zaměřen na programování a projektové řízení ve veřejném sektoru s konkrétním zaměřením na regionální a strukturální politiku státu. Vysvětluje její význam, principy a nástroje jejího financování. Seznamuje posluchače se současným stavem v České republice se zaměřením na na využívání nástrojů "Regionální a strukturální politiky EU". Předmět rovněž poskytuje základní znalosti v oblasti strategického plánování a projektového řízení u veřejných projektů se zdůrazněním vazeb na veřejné výdajové programy, se kterými se student seznámi formou on-line.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do regionálního rozvoje, vymezení regionů v ČR a v Evropě (dotace 2/2)
2.
Aktéři regionálního rozvoje - veřejná správa a její nástroje podpory rozvoje území (strategie a programy) (dotace 2/0)
3.
Regionální politika a politika hospodářské a sociální soudržnosti - vývoj, cíle, principy a formy podpory (dotace 3/4)
4.
Programy politiky HSS v ČR, struktura a forma hlavních dokumentů, implementace (dotace 3/4)
5.
Programy a projekty - principy přípravy a realizace rozvojových projektů (dotace 4/6)
 
a.
Evropský fond pro regionální rozvoj - ERDF
b.
Evropský sociální fond - ESF

6.
Projekt jako nástroj k implementaci programu (dotace 2/2)
 
a.Návaznost projektů na programy
b.Fáze projektového cyklu

7.
Přehled základních technik projektování (dotace 2/4)
 
a.
Struktura projektu
b.
Projektová fiche. Matice logického rámce
c.Analýza nákladů a přínosů -- CBA

8.
Integrovaný přístup k rozvoji území (dotace 2/0)
9.Hodnocení politiky HSS EU - socioekonomické evaluace a jejich výsledky (hodnocení účinnosti, hospodárnosti a efektivnosti realizace programů) (dotace 2/2)
10.
Politika hospodářské a sociální soudržnosti po roce 2013 (dotace 2/0)
11.
Role veřejných zakázek a PPP projektů při financování regionálního rozvoje (dotace 2/2)
12.Alternativní formy podpory rozvoje území (finanční nástroje, iniciativy Jaspers, Jessica, Jeremie, úloha EIB, EIF) (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
42 h
cvičení42 h
konzultace0 h
příprava na zkoušku
14 h
příprava na průběžné hodnocení28 h
příprava na průběžný test
14 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro udělení zápočtu musí student úspěšně absolvovat 3 e-learningové kurzy včetně jejich závěrečných testů (min. 60%)
"Minimum o regionální a strukturální politice EU" - do 4. týdne výuky
"Strukturální fondy a projekty pro období 2007-13" - do 8. týdne výuky
"Řízení a administrace projektů" - do 11. týdne výuky

A zároveň z písemného zápočtového testu získat min 60 %.

Musíte získat minimálně 240 bodů z možných 400 pro získání zápočtu. Zápočet je povinný pro účast na závěrečné písemné zkoušce.


Písemná zkouška: kombinace testových (30%) a výkladových (70%) otázek. Povinné minimum: 50 bodů, max. 100 bodů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MAREK, D. -- KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 1st vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2007. 210 s. ISBN 978-80-87029-13-8.
WOKOUN, R. et al. Regionální rozvoj: (východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování). Praha: Linde, 2008. 475 s. ISBN 978-80-7201-699-0.
ŠUMPÍKOVÁ, M. -- OCHRANA, F. -- PAVEL, J. et al. Veřejné výdajové programy a jejich efektivnost. 1st vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 233 s. Ekonomie. ISBN 80-86861-77-5.

Doporučená:
CHVALOVSKÝ, V. Řízení projektů, aneb, Překážkový běh na dlouhou trať. 1st vyd. Praha: ASPI, 2005. 130 s. ISBN 80-7357-085-8.
HRDÝ, M. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů EU. 1st vyd. Praha: Aspi, 2006. 203 s. ISBN 80-7357-137-4.
NĚMEC, V. Projektový management. 1st vyd. Praha: Grada, 2002. 182 s. Poradce. ISBN 80-247-0392-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 6. 12. 2013.

Type of output: