Course syllabus OPMA - Operační management v AJ (PEF - LS 2013/2014)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: OPMA
Název v jazyce výuky: Operations Management
Název česky: Operační management v AJ
Název anglicky: Operations Management
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2013/2014
Vyučující: doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: Management v AJ
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti týkající se operačního managementu s důrazem na plánování, řízení a kontrolu procesů a řízení zásob. Zvláštní pozornost je věnována plánování a řízení výroby a kvality. Absolvováním předmětu student pozná podstatu operačních procesů ve výrobních podnicích a v organizacích poskytujících služby a osvojí si metody plánování, řízení a kontroly těchto procesů.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do operačního managementu, vývoj, charakteristika (dotace 2/2)
2.Výroba a provoz (dotace 4/2)
 
a.Charakteristika výroby a provozního/operačního procesu
b.Návrh výrobní/operační strategie
c.Standardizace výroby
d.Odlišnosti výrobních systémů a poskytování služeb

3.Vývoj produktu (dotace 4/2)
 
a.Etapy vývoje produktů
b.Odlišnosti vývoje v podmínkách výroby a služeb

4.Výběr a umístění provozních kapacit (dotace 2/0)
 
a.Volba typu a kapacity provozních zařízení
b.Přístupy k umístění provozních zařízení a pomocné nástroje pro rozhodování o umístění

5.Prostorové uspořádání provozních kapacit (dotace 2/1)
 
a.Význam prostorového uspořádání provozních kapacit
b.Zásady pro rozhodování o rozmístění provozních zařízení

6.Principy plánovaní a řízení výroby (dotace 4/0)
 
a.Princip tlaku, MRP, MRP II
b.Princip tahu, JIT, KANBAN, TOC

7.Zásoby (dotace 2/3)
 
a.Řízení zásob, zásobovací strategie
b.Skladovací náklady, jejich součásti, řízení

8.Řízení jakosti (dotace 4/2)
 
a.Základy řízení jakosti
b.TQM, ISO, EFQM

9.Projektový management (dotace 4/2)
 
a.Povaha projektového řízení v různých kontextech
b.Příprava projektu
c.Realizace projektu

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-schopnost organizace a plánování
-schopnost rozhodovat
-schopnost vedení
-tvorba projektů a jejich management
-týmová práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Student dokáže provést analýzu citlivosti projektu
-Student dokáže zvolit vhodný systém řízení zásob
-Student má přehled o základních konceptech managementu kvality
-Student zná hlavní aktivity provozního manažera

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška24 h
     cvičení2 h
     seminář8 h
     konzultace2 h
     projektová práce2 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h
     příprava prezentace15 h
     zpracování projektů30 h
     zpracování seminární práce15 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemná zkouška se skládá formou odpovědí na otázky z přednáškové teorie - max. 60 bodů.
Student je klasifikován na základě dosažených bodů následovně:
89 až 100 bodů - "A" (výborně)
77 až 88 bodů - "B" (velmi dobře plus)
65 až 76 bodů - "C" (velmi dobře)
53 až 64 bodů - "D" (dobře plus)
40 až 52 bodů - "E" (dobře)
Méně než 40bodů - "F" (nevyhověl).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZProduction and Operations Management: Manufacturing and ServicesChicagoIrwin19950-256-14023-5
ZSLACK, N. -- CHAMBERS, S. -- JOHNSTON, R.Operations managementNew YorkPearson Education20040-273-67906-6
ZSTEVENSON, W J.Operations managementBostonMcGraw-Hill20050-07-111218-9
ZOperations management: contemporary concepts and casesNew York, NYMcGraw-Hill/Irwin978-0-07-340338-0
DJOHNSTON, R. et al.Cases in operations managementHarlowPrentice Hall20030-273-65531-0
DHOLLINS, B. -- SHINKINS, S.Managing service operations / : design and implementationThousand Oaks, CASage Publications20061-4129-2953-9

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Marcel Vytečka dne 3. 6. 2014.

Type of output: