Course syllabus OPMA - Operační management v AJ (PEF - ZS 2013/2014)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Název: Operační management v AJ
Semestr: ZS 2013/2014
Garant předmětu: doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Garantující pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Předpoklady pro zápis: Management v AJ
Typ studia předmětu: konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Ukončení a kredity: zkouška (5 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti týkající se operačního managementu s důrazem na plánování, řízení a kontrolu procesů a řízení zásob. Zvláštní pozornost je věnována plánování a řízení výroby a kvality. Absolvováním předmětu student pozná podstatu operačních procesů ve výrobních podnicích a v organizacích poskytujících služby a osvojí si metody plánování, řízení a kontroly těchto procesů.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do operačního managementu, vývoj, charakteristika (dotace 2/2)
2.Výroba a provoz (dotace 4/2)
 
a.Charakteristika výroby a provozního/operačního procesu
b.Návrh výrobní/operační strategie
c.Standardizace výroby
d.Odlišnosti výrobních systémů a poskytování služeb

3.Vývoj produktu (dotace 4/2)
 
a.Etapy vývoje produktů
b.Odlišnosti vývoje v podmínkách výroby a služeb

4.Výběr a umístění provozních kapacit (dotace 2/0)
 
a.Volba typu a kapacity provozních zařízení
b.Přístupy k umístění provozních zařízení a pomocné nástroje pro rozhodování o umístění

5.Prostorové uspořádání provozních kapacit (dotace 2/1)
 
a.Význam prostorového uspořádání provozních kapacit
b.Zásady pro rozhodování o rozmístění provozních zařízení

6.Principy plánovaní a řízení výroby (dotace 4/0)
 
a.Princip tlaku, MRP, MRP II
b.Princip tahu, JIT, KANBAN, TOC

7.Zásoby (dotace 2/3)
 
a.Řízení zásob, zásobovací strategie
b.Skladovací náklady, jejich součásti, řízení

8.Řízení jakosti (dotace 4/2)
 
a.Základy řízení jakosti
b.TQM, ISO, EFQM

9.Projektový management (dotace 4/2)
 
a.Povaha projektového řízení v různých kontextech
b.Příprava projektu
c.Realizace projektu

 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška24 h
     cvičení2 h
     seminář8 h
     konzultace2 h
     projektová práce2 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h
     příprava prezentace15 h
     zpracování projektů30 h
     zpracování seminární práce15 h
Celkem140 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Písemná zkouška se skládá formou odpovědí na otázky z přednáškové teorie - max. 60 bodů.
Student je klasifikován na základě dosažených bodů následovně:
89 až 100 bodů - "A" (výborně)
77 až 88 bodů - "B" (velmi dobře plus)
65 až 76 bodů - "C" (velmi dobře)
53 až 64 bodů - "D" (dobře plus)
40 až 52 bodů - "E" (dobře)
Méně než 40bodů - "F" (nevyhověl).
 
Metody předmětu: Přednášky 28 hodin, cvičení 14 hodin, samostatné studium literatury,
zpracování dvou písemných prací, řešení a ústní prezentace případových studií v seminářích.
Studenti zpracovávají dvě bodované práce, které spolu s hodnocením jejich aktivity na seminářích představují 40 % hodnocení předmětu: 1 - provozní systém - individuální práce zaměřená na analýzu vybraných procesů ve vybraném podniku z pohledu vstupů, transformačního procesu, výstupů , zákazníků, možných měřítek výkonnosti a provozních cílů v rozsahu minimálně 1500 slov. Max. 15 bodů. 2 - případová studie "Kapacitní plánování" - skupinová práce (2-3 studenti) zaměřená na řešení kapacitních problémů provozovny popsané v případové studii. Odpovědi na otázky podloženy rozsáhlými propočty. Max. 20 bodů. 3 - aktivita na seminářích - subjektivní hodnocení aktivní účasti v diskusi. Max. 5 bodů.
 
Literatura:
Základní:
Production and Operations Management: Manufacturing and Services. 7th vyd. Chicago: Irwin, 1995. 852 s. ISBN 0-256-14023-5.
SLACK, N. -- CHAMBERS, S. -- JOHNSTON, R. Operations management. 4th vyd. New York: Pearson Education, 2004. 794 s. ISBN 0-273-67906-6.
STEVENSON, W J. Operations management. 8th vyd. Boston: McGraw-Hill, 2005. 871 s. The McGraw-Hill/Irwin series operations and decision sciences. ISBN 0-07-111218-9.
Operations management: contemporary concepts and cases. 5th vyd. New York, NY: McGraw-Hill/Irwin, 558 s. The McGraw-Hill/Irwin series operations and decision sciences. ISBN 978-0-07-340338-0.

Doporučená:
Jak vzniká zisk: manažerský román o tom, že moderní technologie samy úspěch nezaručí. 1st vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 242 s. ISBN 80-247-0954-6.
JOHNSTON, R. et al. Cases in operations management. 3rd vyd. Harlow: Prentice Hall, 2003. 515 s. ISBN 0-273-65531-0.
HOLLINS, B. -- SHINKINS, S. Managing service operations / : design and implementation. 1st vyd. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2006. 299 s. ISBN 1-4129-2953-9.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: ZS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014   (a starší)
Vyučující předmětu: doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce:: angličtina
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 25. 10. 2013.

Type of output: