Sylabus predmetu PEU - Právo EU (FRRMS - ZS 2013/2014)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PEU
Název předmětu česky:
Právo EU
Název předmětu anglicky:
EU law
Semestr: ZS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. JUDr. Martin Janků, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
doc. JUDr. Martin Janků, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Petr Man, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Jiří Tuza, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Martin Vyklický (zkoušející)
JUDr. Dana Zapletalová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
SBZ
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnout znalosti o právní úpravě vnitřního a vnějšího práva v rámci společného trhu EU v procesu kontinuálního vývoje primárního a sekundárního práva EU soudní judikatury a právní doktríny
 
Obsah předmětu:
1.
Vznik ES a EU (dotace 2/1)
2.Institucionální struktura EU - hlavní orgány, pravomoci (dotace 2/1)
3.Provádění a soudní ochrana práva EU (dotace 2/1)
4.
Základy právní úpravy vnitřního trhu EU - čtyři svobody trhu (dotace 4/2)
5.Hospodářská soutěž v EU - ochrana fungování vnitřního trhu (dotace 4/2)
6.
Ochrana spotřebitele v EU - odpovědnost za vadné výrobky, ochrana hospodářských zájmů spotřebitele (dotace 2/1)
7.
Společnosti práva EU a harmonizace minimálních požadavků obchodního práva členských států (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
24 h
seminář12 h
příprava na zkoušku
40 h
příprava na průběžný test
20 h
zpracování seminární práce
16 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Výuka je zakončena udělením zápočtu, jehož získání je vázáno na úspěšnou prezentaci vybraného případu z judikatury ESD k evropskému hospodářskému právu (50 %) a splnění minimální účasti na seminářích (50%)
Zakončení předmětu je podmíněno získáním požadovaného počtu bodů za zápočet (30 %) a absolvování písemného zkušebního testu (70 %). Absolvování testu závisí na získání alespoň 58 % bodů z maximálně možných.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JANKŮ, M. -- JANKŮ, L. Právo EU po Lisabonské smlouvě. 1. vyd. Ostrava: KEY publishing Ostrava, 2012. 274 s. edice Právo. ISBN 978-80-7418-152-8.
TÝČ, V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 6. vyd. Praha: Leges, 2010. 301 s. Student. ISBN 978-80-87212-60-8.

Doporučená:
SVOBODA, P. Úvod do evropského práva. Praha: C. H. Beck, 2011. 362 s.
SVOBODA, P. -- ARNOLD, R. -- TICHÝ, L. Evropské právo. Praha: C. H, Beck, 2010.
WEATHERILL, S. Cases and materials on EU law. 9. vyd. Oxford: New York :, 2010. 710 s. ISBN 978-0-19-956225-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 31. 7. 2013.

Typ výstupu: