Sylabus predmetu RRPOL - Politologie (FRRMS - ZS 2013/2014)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRPOL
Název v jazyce výuky: Politologie
Název česky: Politologie
Název anglicky: Political Science
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský
Semestr: ZS 2013/2014
Vyučující: doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Politologie v AJ
 
Zaměření předmětu:
Seznámit studenty se základními problémy, pojmy a metodami politologie a s možnostmi analýzy procesu politiky a politického systému.
 
Obsah předmětu:
1.Politologie jako věda o politice: zdroje, východiska, předmět, funkce, instituce, organizace (dotace 2/1)
2.Politika (polity, politics, policy) -- výchozí kategorie politologie:potřeby, zájmy, vztahy, moc, autorita, distribuce moci (dotace 4/2)
3.Metody a výzkumný proces v politologii (dotace 2/1)
4.Stát a politické strany; občanská společnost a různá sdružení, historické proměny (dotace 2/1)
5.Demokracie (definice, formy, teorie) (dotace 2/1)
6.Nedemokratické režimy (definice, klasifikace) (dotace 2/1)
7.Politické ideologie I (liberalismus, konzervatismus, socialismus, marxismus, komunismus) (dotace 2/1)
8.Politické ideologie II (nacionalismus, fašismus, nacionální socialismus, environmentalismus, feminismus) (dotace 2/1)
9.Politické jednání a politicky systém -- dva komplementární pojmy, předměty politologie a důsledky jejich koncipování (dotace 4/2)
10.Komunikace v politice: veřejné mínění, vyjednávání, přesvědčování, ovlivňování, manipulace (dotace 2/1)
11.Globalizace a politika: změny v postavení a funkci státu a občanské společnosti (dotace 2/1)
12.Politický systém České republiky, političtí aktéři v České republice; možnosti komparativni politologie (dotace 2/1)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost aktivního využívání získaných znalostí z oblasti psychologie a jednání s lidmi
-Schopnost aplikace sociálně psychologických poznatků v praxi
-Schopnost aplikovat obecně politologické znalosti na konkrétní politické jevy a problémy regionální povahy
-Schopnost posoudit politické aspekty regionálních problémů
-Schopnost vytvářet varianty řešení politických problémů regionální povahy
-Uvědomování si složitosti práce s lidmi a jejich vedení

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
Samostudium
     příprava na zkoušku70 h
     příprava prezentace20 h
     zpracování seminární práce36 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška (test). Předpokladem zkoušky je udělení zápočtů na základě realizované prezentace ve cvičení.
Zkouška je písemná (nutnost 60 % správných odpovědí). Zkouška vychází ze základní literatury a přednášek.
Zkoušku mohou absolvovat pouze studentky a studenti, kteří se minimálně 9x za semestr zúčastní cvičení.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZDOČEKALOVÁ, P. -- ŠVEC, K.Úvod do politologiePrahaGrada Publishing2009978-80-247-2940-4
DAdamová, K., Křížkovský, L., Základy politologie, Praha: C. H. Beck, 2000.
DČermák, V., Fiala, P., Houbal, D., Pozvání do politologie, Praha, 1994.
DDalší literatura bude zadávána průběžně na přednáškách a v seminářích
DFiala, P., Schubert, K., Moderní analýza politiky, Brno: Barrister--Principál, 2000.
DKroupa, J., Koudelka, Z., Svatoň, J. et al., Politologie, Brno: MU, 1998.
DRouček, R., Malá politologie, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1993.
DSchulze, H., Stát a národ v evropských dějinách, Lidové noviny: Praha 2003.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 6. 6. 2013.

Typ výstupu: