Course syllabus TEIAC - Teorie měnové integrace v AJ (PEF - ZS 2013/2014)


     Czech          English          


Kód předmětu:
TEIAC
Název předmětu česky: Teorie měnové integrace v AJ
Název předmětu anglicky:
Theory of Economic and Monetary Integration
Semestr:
ZS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav financí (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Klára Plecitá (tutor)
Ing. Pavel Žiaran, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnostVyučující
Akce
ČetnostKapacita
Úterý
9.00-10.50
Q38
L. Lacina
Cvičení
Každý týden
30
Čtvrtek13.00-14.50
Q38
Cvičení
Každý týden
30
Čtvrtek
17.00-18.50
Q16L. Lacina
Přednáška
Každý týden
80
Pátek
11.00-12.50
Q38
L. LacinaCvičeníKaždý týden
30
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Studenti se seznámí se základními tezemi teorie optimálních měnových oblastí (měnové unie). Součástí je i analýza historického vývoje evropské měnové integrace. Jádrem předmětu je pak teorie měnové integrace, analýza významu fiskální politiky v měnové unii a role Evropské centrální banky v rámci evropské hospodářské a měnové unie. Velký důraz je kladen na analýzu nákladů a přínosů členství v měnové unii z pohledu členských i kandidátských zemí.
 
Obsah předmětu:
1.
Teorie ekonomické a měnové integrace (dotace 6/6)
 
a.Kroky ekonomické a politické integrace v západní Evropě -- od celní k měnové unii.
b.
Teorie optimálních měnových oblastí: tradiční pojejtí
c.Kritika teorie OCA

2.Asymetrické šoky a měnová unie (dotace 4/4)
 
a.
Jak závažné jsou rozdíly mezi zeměmi?
b.
Makroekonomické šoky symetrické a asymetrické
c.
Asymetrické šoky a jejich specifika
d.Význam výskytu a působení asymetrických šoků v měnové unii

3.
Pravidla monetární politiky a specifika rozhodovacího procesu centrální banky v měnové unii. (dotace 6/6)
 
a.
Význam pravidel v monetární politice a volba optimálního charakteru monetární politiky.
b.
Vybraná pravidla monetární politiky (Friedmanovo pravidlo, NAIRU, režim cílování inflace, Taylorovo pravidlo).
c.
Charakter monetární politiky centrální banky v měnové unii vzhledem k její otevřenosti.

4.
Fiskální politika v HMU (dotace 6/6)
 
a.Fiskální politika a teorie optimálních měnových oblastí
b.
Fiskální disciplína v měnových unií
c.
Dlouhová krize eurozóny a možnosti jejího řešení.

5.
Budoucnost eurozóny (dotace 6/6)
 
a.
Přijímání nových členů do HMU.
b.
Přijímání nových členů do HMU.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku72 h
příprava na průběžný test40 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Ústní zkouška, které předchází zápočet získaný po úspěšném napsání průběžných testů. Průběžné testy -- během semestru se na cvičeních budou psát celkem 3 průběžné testy (studenti kombinované formy píší průběžné testy během hromadných konzultací). Za každý test je možné získat max. 20 bodů, což v součtu činí 60 bodů. Pro udělení zápočtu je nutné dosáhnout min. 36 bodů. Na konci semestru je možná oprava pouze jednoho průběžného testu u kterého student dosáhl nejnižšího počtu bodů (při neúčasti na průběžném testu je daný test hodnocen automaticky nula body). Pokud z průběžných testů nezíská student min. 36 bodů nebude muudělen zápočet a nepostupujete tak k ústní části zkoušky. Body získané z průběžných testů započítávají do celkového hodnocení. Ústní část zkoušky:
Jedná se o doplňující a rozvíjející otázky k problematice probírané na přednáškách a cvičeních. Student by měl prokázat schopnost analytického i syntetického myšlení. V této části zkoušky je možné získat +- 40 bodů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LACINA, L. -- FIDRMUC, J. -- RUSEK, A. Economic Performance of European Union: Issues, Trends and Policies. 1st vyd. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2008. 262 s. ISBN 978-0-230-22227-4.
LACINA, L. et al. Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii. 1st vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. 538 s. ISBN 978-80-7179-560-5.
KAPOUNEK, S. -- LACINA, L. Taylor Rule and EMU - Monetary Policy Determination and ECB's Preferences. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2006. sv. LIV, č. 6, s. 85--96. ISSN 1211-8516.
LACINA, L. -- ROZMAHEL, P. -- RUSEK, A. 10 Years of Euro: Success?. 1st vyd. Plzeň: nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 318 s. ISBN 978-80-7380-226-4.

Doporučená:
Grauwe de P., The Theory of Monetary Integration, Oxford: Oxford University Press, Fifth Edition, 2003.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období LS 2011/2012
Obor N-HPS-FIM Finance a investiční management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor N-HPS-FIM Finance a investiční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 7. 2. 2014.

Type of output: