Course syllabus TEIAC - Teorie měnové integrace v AJ (PEF - ZS 2013/2014)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: TEIAC
Název v jazyce výuky: Theory of Economic and Monetary Integration
Název česky: Teorie měnové integrace v AJ
Název anglicky: Theory of Economic and Monetary Integration
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: magisterský
Semestr: ZS 2013/2014
Vyučující: prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Klára Plecitá (tutor)
Ing. Pavel Žiaran, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: Makroekonomie II
 
Zaměření předmětu:
Studenti se seznámí se základními tezemi teorie optimálních měnových oblastí (měnové unie). Součástí je i analýza historického vývoje evropské měnové integrace. Jádrem předmětu je pak teorie měnové integrace, analýza významu fiskální politiky v měnové unii a role Evropské centrální banky v rámci evropské hospodářské a měnové unie. Velký důraz je kladen na analýzu nákladů a přínosů členství v měnové unii z pohledu členských i kandidátských zemí.
 
Obsah předmětu:
1.Teorie ekonomické a měnové integrace (dotace 6/6)
 
a.Kroky ekonomické a politické integrace v západní Evropě -- od celní k měnové unii.
b.Teorie optimálních měnových oblastí: tradiční pojejtí
c.Kritika teorie OCA

2.Asymetrické šoky a měnová unie (dotace 4/4)
 
a.Jak závažné jsou rozdíly mezi zeměmi?
b.Makroekonomické šoky symetrické a asymetrické
c.Asymetrické šoky a jejich specifika
d.Význam výskytu a působení asymetrických šoků v měnové unii

3.Pravidla monetární politiky a specifika rozhodovacího procesu centrální banky v měnové unii. (dotace 6/6)
 
a.Význam pravidel v monetární politice a volba optimálního charakteru monetární politiky.
b.Vybraná pravidla monetární politiky (Friedmanovo pravidlo, NAIRU, režim cílování inflace, Taylorovo pravidlo).
c.Charakter monetární politiky centrální banky v měnové unii vzhledem k její otevřenosti.

4.Fiskální politika v HMU (dotace 6/6)
 
a.Fiskální politika a teorie optimálních měnových oblastí
b.Fiskální disciplína v měnových unií
c.Dlouhová krize eurozóny a možnosti jejího řešení.

5.Budoucnost eurozóny (dotace 6/6)
 
a.Přijímání nových členů do HMU.
b.Přijímání nových členů do HMU.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy

Oborově specifické kompetence:
 
-Přizpůsobit manažerská rozhodnutí aktuálnímu vývoji mezinárodní hospodářské politiky
-Schopnost predikce budoucího vývoje základních makroekonomických ukazatelů
-Studenti se seznámí se základními tezemi teorie optimálních měnových oblastí
-Znalost základních determinantů rozhodování centrálních bank

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku72 h
     příprava na průběžný test40 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Ústní zkouška, které předchází zápočet získaný po úspěšném napsání průběžných testů. Průběžné testy -- během semestru se na cvičeních budou psát celkem 3 průběžné testy (studenti kombinované formy píší průběžné testy během hromadných konzultací). Za každý test je možné získat max. 20 bodů, což v součtu činí 60 bodů. Pro udělení zápočtu je nutné dosáhnout min. 36 bodů. Na konci semestru je možná oprava pouze jednoho průběžného testu u kterého student dosáhl nejnižšího počtu bodů (při neúčasti na průběžném testu je daný test hodnocen automaticky nula body). Pokud z průběžných testů nezíská student min. 36 bodů nebude muudělen zápočet a nepostupujete tak k ústní části zkoušky. Body získané z průběžných testů započítávají do celkového hodnocení. Ústní část zkoušky:
Jedná se o doplňující a rozvíjející otázky k problematice probírané na přednáškách a cvičeních. Student by měl prokázat schopnost analytického i syntetického myšlení. V této části zkoušky je možné získat +- 40 bodů.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZLACINA, L. -- FIDRMUC, J. -- RUSEK, A.Economic Performance of European Union: Issues, Trends and PoliciesHoundmillsPalgrave Macmillan2008978-0-230-22227-4
ZLACINA, L. et al.Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové uniiPrahaC.H. Beck2007978-80-7179-560-5
ZKAPOUNEK, S. -- LACINA, L.Taylor Rule and EMU - Monetary Policy Determination and ECB's Preferences2006ISSN 1211-8516
ZLACINA, L. -- ROZMAHEL, P. -- RUSEK, A.10 Years of Euro: Success?Plzeňnakladatelství Aleš Čeněk2009978-80-7380-226-4
DGrauwe de P., The Theory of Monetary Integration, Oxford: Oxford University Press, Fifth Edition, 2003.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 7. 2. 2014.

Type of output: