Course syllabus TEIAC - Teorie měnové integrace v AJ (PEF - ZS 2013/2014)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Název: Teorie měnové integrace v AJ
Semestr: ZS 2013/2014
Garant předmětu: prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Garantující pracoviště: Ústav financí (PEF)
Dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Předpoklady pro zápis: Makroekonomie II
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Ukončení a kredity: zkouška (6 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Studenti se seznámí se základními tezemi teorie optimálních měnových oblastí (měnové unie). Součástí je i analýza historického vývoje evropské měnové integrace. Jádrem předmětu je pak teorie měnové integrace, analýza významu fiskální politiky v měnové unii a role Evropské centrální banky v rámci evropské hospodářské a měnové unie. Velký důraz je kladen na analýzu nákladů a přínosů členství v měnové unii z pohledu členských i kandidátských zemí.
 
Obsah předmětu:
1.Teorie ekonomické a měnové integrace (dotace 6/6)
 
a.Kroky ekonomické a politické integrace v západní Evropě -- od celní k měnové unii.
b.Teorie optimálních měnových oblastí: tradiční pojejtí
c.Kritika teorie OCA

2.Asymetrické šoky a měnová unie (dotace 4/4)
 
a.Jak závažné jsou rozdíly mezi zeměmi?
b.Makroekonomické šoky symetrické a asymetrické
c.Asymetrické šoky a jejich specifika
d.Význam výskytu a působení asymetrických šoků v měnové unii

3.Pravidla monetární politiky a specifika rozhodovacího procesu centrální banky v měnové unii. (dotace 6/6)
 
a.Význam pravidel v monetární politice a volba optimálního charakteru monetární politiky.
b.Vybraná pravidla monetární politiky (Friedmanovo pravidlo, NAIRU, režim cílování inflace, Taylorovo pravidlo).
c.Charakter monetární politiky centrální banky v měnové unii vzhledem k její otevřenosti.

4.Fiskální politika v HMU (dotace 6/6)
 
a.Fiskální politika a teorie optimálních měnových oblastí
b.Fiskální disciplína v měnových unií
c.Dlouhová krize eurozóny a možnosti jejího řešení.

5.Budoucnost eurozóny (dotace 6/6)
 
a.Přijímání nových členů do HMU.
b.Přijímání nových členů do HMU.

 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku72 h
     příprava na průběžný test40 h
Celkem168 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Ústní zkouška, které předchází zápočet získaný po úspěšném napsání průběžných testů. Průběžné testy -- během semestru se na cvičeních budou psát celkem 3 průběžné testy (studenti kombinované formy píší průběžné testy během hromadných konzultací). Za každý test je možné získat max. 20 bodů, což v součtu činí 60 bodů. Pro udělení zápočtu je nutné dosáhnout min. 36 bodů. Na konci semestru je možná oprava pouze jednoho průběžného testu u kterého student dosáhl nejnižšího počtu bodů (při neúčasti na průběžném testu je daný test hodnocen automaticky nula body). Pokud z průběžných testů nezíská student min. 36 bodů nebude muudělen zápočet a nepostupujete tak k ústní části zkoušky. Body získané z průběžných testů započítávají do celkového hodnocení. Ústní část zkoušky:
Jedná se o doplňující a rozvíjející otázky k problematice probírané na přednáškách a cvičeních. Student by měl prokázat schopnost analytického i syntetického myšlení. V této části zkoušky je možné získat +- 40 bodů.
 
Metody předmětu: Předmět je vyučován v anglickém jazyce v rozsahu 28 hodin přednášek a 28 hodim cvičení. Cvičení mají 3 podoby. Hromadné konzultace před dílčími testy, diskusní cvičení na základě přečtených článků a cvičení rozvíjející problematiku z přednášek.
 
Literatura:
Základní:
LACINA, L. -- FIDRMUC, J. -- RUSEK, A. Economic Performance of European Union: Issues, Trends and Policies. 1st vyd. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2008. 262 s. ISBN 978-0-230-22227-4.
LACINA, L. et al. Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii. 1st vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. 538 s. ISBN 978-80-7179-560-5.
KAPOUNEK, S. -- LACINA, L. Taylor Rule and EMU - Monetary Policy Determination and ECB's Preferences. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2006. sv. LIV, č. 6, s. 85--96. ISSN 1211-8516.
LACINA, L. -- ROZMAHEL, P. -- RUSEK, A. 10 Years of Euro: Success?. 1st vyd. Plzeň: nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 318 s. ISBN 978-80-7380-226-4.

Doporučená:
Grauwe de P., The Theory of Monetary Integration, Oxford: Oxford University Press, Fifth Edition, 2003.

Studijní plány:
N-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období LS 2011/2012
N-HPS-FIM Finance a investiční management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2012/2013
N-HPS-FIM Finance a investiční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
 
Vyučován v období: ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016   (a starší)
Vyučující předmětu: prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Klára Plecitá (tutor)
Ing. Pavel Žiaran, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: angličtina
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 7. 2. 2014.

Type of output: