Sylabus předmětu SVSK1 - Světový jazyk - Španělština K 1 (PEF - ZS 2013/2014)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SVSK1
Název předmětu česky:
Světový jazyk - Španělština K 1
Název předmětu anglicky: Spanish K 1
Semestr: ZS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Eva Bumbálková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Hana Crhonková (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Ludmila Horáková (garant)
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Markéta Kocmánková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: ne Státní bakalářská zkouškaObchodní korespondence v AJ a studovat na fakultě Personální finance a ne Světový jazyk - Angličtina K 1 a ne nyní Světový jazyk - Angličtina K 1 a ne Světový jazyk - Němčina K 1 a ne nyní Světový jazyk - Němčina K 1 a ne Světový jazyk - Francouzština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Francouzština K 1 a ne Světový jazyk - Ruština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Ruština K 1 a ne Světový jazyk - Italština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Italština K 1
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev).
 
Obsah předmětu:
1.1. (dotace 0/0)
 
a.
opakování gramatiky úrovně A1, slovesa typu gustar, slovesa se zvratnými zájmeny; každodenní aktivity, denní režim, nepravidelná slovesa v přítomném čase
b.
minulý čas prostý, pravidelná a nepravidelná slovesa, každodenní aktivity, španělské obyčeje, shrnutí lekce 1

2.
2. (dotace 0/0)
 
a.
tázací zájmena a příslovce, minulý čas prostý, biografie
b.
číslovky, datum, slovní zásoba týkající se geografie, shrnutí lekce 2

3.
3. (dotace 0/0)
 
a.
slovesa ser a estar, jejich použití, předpřítomný čas, nepravidelná slovesa, rodina
b.použití předpřítomného a minulého prostého času, vazby hay que, (no) se puede, přízvuk, přídavná jména pro popis vlastností a nálad, shrnutí lekce 3

4.4. (dotace 0/0)
 
a.
opakování, podmiňovací způsob, člen
b.
budoucí čas prostý, první podmínková věta, bydlení

5.5. (dotace 0/0)
 
a.
přímý a nepřímý předmět u osobních zájmen, bydlení, shrnutí lekce 4
b.
souminulý čas, dopravní prostředky, cestování, ustálené výrazy pro určení času/místa

6.
6. (dotace 0/0)
 
a.
souminulý čas, komparativ a superlativ přídavných jmen, superlativ absolutní, předložky místní, vysvětlování cesty, shrnutí lekce 5
b.opakování, člen, předložky, minulé časy

7.7. (dotace 0/0)
 
a.
opakování, neurčitá zájmena, na nákupech, jídlo
b.
"se" - opis trpného rodu, recepty, jídlo, v restauraci, shrnutí 6. lekce

8.8. (dotace 0/0)
 
a.
rozkaz a zákaz, dovolená, cestování, přídavná jména
b.použití sloves ser a estar, přídavná jména pro popis nálad, spojovací způsob pravidelných sloves

9.
9. (dotace 0/0)
 
a.spojovací způsob sloves se změnou kmenové samohlásky a nepravidelných sloves, použití spojovacího způsobu, přací věty, shrnutí 7. lekce
b.vazba estaba + gerundium a její použití v kontrastu s minulým časem prostým,práce a pracovní vztahy

10.
10. (dotace 0/0)
 
a.
předminulý čas, časová souslednost, otázky v nepřímé řeči, tisk, inzeráty, shrnutí 8.lekce
b.vazba llevar + gerundium, film a filmový průmysl, volný čas

11.
11. (dotace 0/0)
 
a.
použití minulého času prostého v kontrastu s předpřítomným časem, vyjádření hodnocení a názoru, festivaly a svátky ve světě, shrnutí 9. lekce
b.
vazba ir a + sloveso, budoucí čas prostý, opakování spojovacího způsobu, cestování

12.
12. (dotace 0/0)
 
a.cuando a cuándo následované buď indikativem nebo spojovacím způsobem, vztažné věty, shrnutí 10. lekce
b.
opakování

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhKombinované studium
konzultace
16 h
příprava na průběžné hodnocení
40 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student je povinen formou samostudia získat znalost klíčové gramatiky a slovní zásoby z kmenové literatury v rozsahu daném v sylabu předmětu. Na konci semestru je ohodnocen formou: započteno/nezapočteno.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhKombinované studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SARDINERO, C. -- CASTRO , F. -- RODERO, I. Español en marcha 2 - libro de alumno + CD. España: Sgel, 2008. 125 s.
SARDINERO, C. -- RODERO, I. -- CASTRO, F. Español en marcha - cuaderno de ejercicios + CD. España: Sgel, 2008. 71 s.

Doporučená:
MARTINEZ , P. -- CASTANEDA, A. -- RAYA, R. Gramática básica del estudiante de español. Barcelona: Difusión Ele, 2011. 286 s. ISBN 978-84-8443-726-0.
GUZMÁN, M. -- LÓPEZ, J. Viva el vocabulario - Iniciación (A1-B1). Madrid: en Clave -ELE, 2007. 160 s.
Španělsko-český česko-španělský praktický slovník. Brno: Lingea, 2011. 1248 s. ISBN 978-80-87471-11-1

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 3. 9. 2013.

Typ výstupu: