Course syllabus ZSE - Základy světové a evropské integrace (PEF - ZS 2013/2014)


     Czech          English          


Kód předmětu: ZSE
Název předmětu česky:
Základy světové a evropské integrace
Název předmětu anglicky:
Principles of European Integration in the World Perspective
Semestr:
ZS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující: Mgr. Jan Hodač (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Klára Plecitá (tutor)
Mgr. Petr Strejček, Ph.D., MBA (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Pavel Žiaran, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostObor
Ročník
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
15.00-16.50
Q31
CvičeníLichý týden25
Pondělí
15.00-16.50Q31
P. Strejček
Cvičení
Sudý týden
25
Pondělí17.00-18.50Q31
P. StrejčekCvičeníLichý týden
25
Pondělí
17.00-18.50
Q31
P. Strejček
Cvičení
Sudý týden
25
Úterý
11.00-12.50
Q31
Cvičení
Sudý týden
25
Úterý
11.00-12.50
Q31
J. Hodač
Cvičení
Lichý týden
25
Úterý
15.00-16.50
Q01
Přednáška
Každý týden
361
Středa
7.00-8.50Q31
J. Hodač
Cvičení
Lichý týden25
Středa
7.00-8.50
Q31
Cvičení
Sudý týden
25
Středa9.00-10.50
Q31
L. LacinaCvičeníLichý týden25
Středa
9.00-10.50
Q31
L. LacinaCvičeníSudý týden
25
Středa
13.00-14.50Q31J. HodačCvičení
Lichý týden
25
Středa
13.00-14.50Q31
Cvičení
Sudý týden
25
Středa
15.00-16.50Q31
Cvičení
Lichý týden
25
Středa15.00-16.50
Q31
Cvičení
Sudý týden
25
Středa
17.00-18.50
Q31
P. StrejčekCvičeníSudý týden25
Středa
17.00-18.50
Q31
P. StrejčekCvičeníLichý týden
25
Čtvrtek9.00-10.50
Q31
Cvičení
Sudý týden
25
Čtvrtek
9.00-10.50Q31CvičeníLichý týden
25
Čtvrtek
11.00-12.50
Q31
CvičeníSudý týden25
Čtvrtek11.00-12.50
Q31
Cvičení
Lichý týden
25
Sobota
8.00-11.50
Q02
B-HPS-F
B-EM-ME
2
2
Přednáška
Nepravidelně
170
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnout posluchačům ucelený vědomostní základ poznání v oblasti významu světové a regionální ekonomické integrace vedoucí k procesu globalizace, jakož i orientaci v problematice postupného začleňování české ekonomiky do Evropské unie.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do předmětu (dotace 2/0)
 
a.
Globalizace a regionalizace světového hospodářství
b.
Ekonomická a politická integrační uskupení ve světě
c.
Historický vývoj světového hospodářství v období před 2 WW (1776--1939)

2.
Ekonomická a politická integrace evropských zemí po 2 WW (dotace 2/2)
 
a.
Historický vývoj
b.Politická a ekonomická integrace - komparace systémů

3.
Instituce a právo EU (dotace 2/2)
 
a.
Role institucí v rámci EU
b.Primární a sekundární legislativa EU

4.
Politiky a rozpočet EU (dotace 2/0)
 
a.
Společné, sdílené a doplňující politiky EU
b.Příjmy a výdaje rozpočtu EU

5.Jednotný vnitřní trh EU (dotace 2/2)
 
a.
Volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu
b.Konkurenceschopnost EU ve větové ekonomice

6.
Hospodářská a měnová unie (dotace 2/2)
 
a.Důvody vzniku měnové unie
b.Konvergenční kritéria pro přijetí eura
c.
ČR a HMU

7.
Vnitřní a vnější bezpečnost EU (dotace 2/0)
 
a.
Společná zahraniční a bezpečnostní politika
b.
Spolupráce v oblasti justice a vnitra
c.
Schengenský prostor

8.
Rozšiřování a budoucnost EU (dotace 2/2)
 
a.
Podmínky členství v EU
b.
Státy kandidující na členství v EU
c.Lisabonská smlouva a změny ve fungování EU

9.
Organizace spojených národů a Organizace severoatlantické smlouvy (dotace 2/0)
 
a.
Cíle a nástroje
b.Vztah k EU

10.
Celosvětová ekonomická uskupení (dotace 4/0)
 
a.WTO, Světová banka, MMF

11.
Konvergence vs. divergence v úrovni ekonomické vyspělosti mezi zeměmi (dotace 2/0)
 
a.
Měření vyspělosti zemí
b.
Rozvojové vs. rozvinuté země
c.
Příčiny a důsledky divergence
d.
Možnosti divergence zemí

12.
Noví světoví hráči na ekonomické a politické mapě světa (dotace 2/0)
 
a.
Čína a Indie: cesta na vrchol, problémy a výzvy, predikce budoucího vývoje

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška28 h0 h
cvičení14 h
0 h
konzultace0 h16 h
příprava na zkoušku
56 h
110 h
příprava na průběžné hodnocení
28 h
0 h
příprava na průběžný test0 h14 h
zpracování seminární práce
14 h
0 h
Celkem140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou připuštění ke zkoušce je získání zápočtu. Zápočet student získá, pokud získá min. 60% bodů z:
- zápočtu (zaměřeno na problematiku probíranou v seminářích)
- průběžného testu (zaměřeno na teorii - přednášky).
Zápočet je povinný, stejně tak, jako účast na průběžných testech.
Zkouška je ústní. Body ze zápočtu se ke zkoušce přičítají.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KÖNIG, P. -- LACINA, L. -- PŘENOSIL, J. Učebnice evropské integrace. 2. aktualizované vydání. Brno: Barrister & Principal, 2007. 404 s. ISBN 978-80-7364-044-6.
ŽÍDEK, L. Dějiny světového hospodářství. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 391 s. ISBN 978-80-7380-035-2.

Doporučená:
JOHNSON, P. Dějiny dvacátého století. Praha: Rozmluvy, 1991. 845 s. ISBN 80-85336-07-3.
BOOKER, C. -- NORTH, R. Skryté dějiny evropské integrace: od roku 1918 do současnosti. 1st vyd. Brno: Barrister & Principal, 2006. 623 s. Studium. ISBN 80-7364-026-0.
FIALA, P. -- PITROVÁ, M. Evropská unie. 1st vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. 743 s. ISBN 80-7325-015-2.
KÖNIG, P. -- LACINA, L. et al. Rozpočet a politiky Evropské unie. 1st vyd. Praha: C. H. Beck, 2004. 374 s. BEK 4. ISBN 80-7179-846-0.
KUBÁT, M. (eds.) Východní rozšíření Evropské unie - východiska - stav - perspektivy.Brno: MU. 2001.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-EM-SE Sociálně ekonomický obor, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-EM-CR Cestovní ruch, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-HPS-F Finance, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-HPS-VS Veřejná správa, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-EM-EZP Ekonomika zemědělství a potravinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-EM-MO Management obchodní činnosti, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Marcel Ševela, Ph.D. dne 10. 12. 2013.

Type of output: