Course syllabus ZSE - Základy světové a evropské integrace (PEF - ZS 2013/2014)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Název: Základy světové a evropské integrace
Semestr: ZS 2013/2014
Garant předmětu: prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Garantující pracoviště: Ústav financí (PEF)
Dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Ukončení a kredity: zkouška (5 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Poskytnout posluchačům ucelený vědomostní základ poznání v oblasti významu světové a regionální ekonomické integrace vedoucí k procesu globalizace, jakož i orientaci v problematice postupného začleňování české ekonomiky do Evropské unie.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do předmětu (dotace 2/0)
 
a.Globalizace a regionalizace světového hospodářství
b.Ekonomická a politická integrační uskupení ve světě
c.Historický vývoj světového hospodářství v období před 2 WW (1776--1939)

2.Ekonomická a politická integrace evropských zemí po 2 WW (dotace 2/2)
 
a.Historický vývoj
b.Politická a ekonomická integrace - komparace systémů

3.Instituce a právo EU (dotace 2/2)
 
a.Role institucí v rámci EU
b.Primární a sekundární legislativa EU

4.Politiky a rozpočet EU (dotace 2/0)
 
a.Společné, sdílené a doplňující politiky EU
b.Příjmy a výdaje rozpočtu EU

5.Jednotný vnitřní trh EU (dotace 2/2)
 
a.Volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu
b.Konkurenceschopnost EU ve větové ekonomice

6.Hospodářská a měnová unie (dotace 2/2)
 
a.Důvody vzniku měnové unie
b.Konvergenční kritéria pro přijetí eura
c.ČR a HMU

7.Vnitřní a vnější bezpečnost EU (dotace 2/0)
 
a.Společná zahraniční a bezpečnostní politika
b.Spolupráce v oblasti justice a vnitra
c.Schengenský prostor

8.Rozšiřování a budoucnost EU (dotace 2/2)
 
a.Podmínky členství v EU
b.Státy kandidující na členství v EU
c.Lisabonská smlouva a změny ve fungování EU

9.Organizace spojených národů a Organizace severoatlantické smlouvy (dotace 2/0)
 
a.Cíle a nástroje
b.Vztah k EU

10.Celosvětová ekonomická uskupení (dotace 4/0)
 
a.WTO, Světová banka, MMF

11.Konvergence vs. divergence v úrovni ekonomické vyspělosti mezi zeměmi (dotace 2/0)
 
a.Měření vyspělosti zemí
b.Rozvojové vs. rozvinuté země
c.Příčiny a důsledky divergence
d.Možnosti divergence zemí

12.Noví světoví hráči na ekonomické a politické mapě světa (dotace 2/0)
 
a.Čína a Indie: cesta na vrchol, problémy a výzvy, predikce budoucího vývoje

 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení14 h0 h
     konzultace0 h16 h
Samostudium
     příprava na zkoušku56 h110 h
     příprava na průběžné hodnocení28 h0 h
     příprava na průběžný test0 h14 h
     zpracování seminární práce14 h0 h
Celkem140 h140 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Podmínkou připuštění ke zkoušce je získání zápočtu. Zápočet student získá, pokud získá min. 60% bodů z:
- zápočtu (zaměřeno na problematiku probíranou v seminářích)
- průběžného testu (zaměřeno na teorii - přednášky).
Zápočet je povinný, stejně tak, jako účast na průběžných testech.
Zkouška je ústní. Body ze zápočtu se ke zkoušce přičítají.
 
Metody předmětu: Přednášky a semináře. Přednášky doplněny o e-learningové opory. Ve výuce jsou využívány audiovizuální pomůcky umožňující studentům důkladnější pochopení probírané látky. Ne seminářích se důsledně uplatňují aktivizační metody výuky, především řešení případových studií.
Celkový počet hodin 37, z toho 24 hodin přednášky a 13 hodin semináře.
 
Literatura:
Základní:
KÖNIG, P. -- LACINA, L. -- PŘENOSIL, J. Učebnice evropské integrace. 2. aktualizované vydání. Brno: Barrister & Principal, 2007. 404 s. ISBN 978-80-7364-044-6.
ŽÍDEK, L. Dějiny světového hospodářství. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 391 s. ISBN 978-80-7380-035-2.

Doporučená:
JOHNSON, P. Dějiny dvacátého století. Praha: Rozmluvy, 1991. 845 s. ISBN 80-85336-07-3.
BOOKER, C. -- NORTH, R. Skryté dějiny evropské integrace: od roku 1918 do současnosti. 1st vyd. Brno: Barrister & Principal, 2006. 623 s. Studium. ISBN 80-7364-026-0.
FIALA, P. -- PITROVÁ, M. Evropská unie. 1st vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. 743 s. ISBN 80-7325-015-2.
KÖNIG, P. -- LACINA, L. et al. Rozpočet a politiky Evropské unie. 1st vyd. Praha: C. H. Beck, 2004. 374 s. BEK 4. ISBN 80-7179-846-0.
KUBÁT, M. (eds.) Východní rozšíření Evropské unie - východiska - stav - perspektivy.Brno: MU. 2001.

Studijní plány:
B-HPS-VS Veřejná správa, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2012/2013
B-HPS-F Finance, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2012/2013
B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2012/2013
B-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
B-EM-MO Management obchodní činnosti, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
B-EM-EZP Ekonomika zemědělství a potravinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
B-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
B-EM-CR Cestovní ruch, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
B-EM-SE Sociálně ekonomický obor, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017   (a starší)
Vyučující předmětu: Mgr. Jan Hodač (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Klára Plecitá (tutor)
Mgr. Petr Strejček, Ph.D., MBA (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Pavel Žiaran, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Marcel Ševela, Ph.D. dne 10. 12. 2013.

Type of output: