Sylabus předmětu EGAALA - Ekonomická geografie Asie, Afriky a Latinské Ameriky (FRRMS - LS 2012/2013)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EGAALA
Název předmětu česky: Ekonomická geografie Asie, Afriky a Latinské Ameriky
Název předmětu anglicky:
Economic Geography of Asia, Africa and Latin America
Semestr:
LS 2012/2013
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Milan Palát, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
doc. Ing. Milan Palát, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
9.00-10.50
Z9 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden30
Pondělí
11.00-12.50
Z9 (ČP II.)
M. Palát
Cvičení
Každý týden
30
Pondělí
13.00-14.50
Z9 (ČP II.)Cvičení
Každý týden
30
Pondělí
15.00-16.50
Aula (ČP II.)
M. PalátPřednáška
Každý týden
180
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty se sociálně ekonomickým vývojem rozvojových zemí v regionech Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Dále pak porovnat vývoj vybraných, hospodářsky zaostalých zemí, hodnotit souvislosti strukturálních změn a hospodářské vyspělosti resp. zaostalosti uvedených zemí.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do problematiky (dotace 2/2)
 
a.Základní pojmy
b.Historie vědní disciplíny, současné přístupy
c.Klíčové otázky

2.
Globalizace a nerovnoměrnost ekonomického rozvoje světa (dotace 4/4)
 
a.
Historie systému světového hospodářství
b.
Příčiny nerovnoměrného ekonomického rozvoje
c.
Důsledky kolonialismu, faktory ovlivňující hospodářskou závislost
d.
Globalizace

3.
Charakteristika zemí třetího světa (dotace 2/2)
 
a.
Klasifikace rozvojových zemí
b.Společné problémy a cíle těchto zemí
c.
Nejvýznamnější strukturální rozdíly mezi rozvojovými zeměmi

4.
Geografie obyvatelstva (dotace 2/2)
 
a.
Rozmístění obyvatelstva
b.
Struktura obyvatelstva
c.
Dynamika obyvatelstva

5.
Geografie zemědělství (dotace 3/4)
 
a.
Lokalizační faktory
b.
Specifika agrárního trhu
c.
Příspěvek zemědělství ke světové výživě

6.
Geografie průmyslu (dotace 3/2)
 
a.
Průmyslová výroba
b.
Klasifikace průmyslu, geografické metody hodnocení průmyslu
c.Lokalizační faktory
d.
Lokalizační teorie

7.
Ekonomická geografie Asie (dotace 4/4)
 
a.
Geografická poloha, přírodní poměry, obyvatelstvo
b.
Členění do hlavních regionů, charakteristika a vyspělost jejich zemí
c.
Zemědělství a průmysl
d.
Případová studie: Thajsko

8.
Ekonomická geografie Afriky (dotace 4/4)
 
a.
Geografická poloha, přírodní poměry, obyvatelstvo
b.
Členění do hlavních regionů, charakteristika a vyspělost jejich zemí
c.
Zemědělství a průmysl
d.Případová studie: Ghana

9.
Ekonomická geografie Latinské Ameriky (dotace 4/4)
 
a.
Geografická poloha, přírodní poměry, obyvatelstvo
b.Členění do hlavních regionů, charakteristika a vyspělost jejich zemí
c.Zemědělství a průmysl
d.Případová studie: Kuba

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
26 h
seminář
4 h
konzultace12 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku40 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
příprava na průběžný test
10 h
příprava prezentace
16 h
zpracování seminární práce
20 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Splnění podmínek zápočtu (povinná účast na seminářích, odevzdání seminární práce a její prezentace) samostatně nebo v seminární skupině. Písemná a ústní zkouška. Pro účast na ústní zkoušce je nutné splnit písemnou část na 60 %. Celkové hodnocení zkoušky vychází z obou částí zkoušky (písemné i ústní).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Ekonomická geografie Asie, Afriky a Latinské Ameriky. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. 161 s. ISBN 978-80-7375-440-2.
TOUŠEK, V. -- KUNC, J. -- VYSTOUPIL, J. a kol. Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Aleš Čeněk, vydavatelství a nakladatelství, 2008. 411 s. ISBN 978-80-7380-114-4.

Doporučená:
MACKINNON, D. -- CUMBERS, A. An introduction to economic geography: globalization, uneven development and place. Harlow [u.a.: Pearson/Prentice Hall, 2007. 354 s. ISBN 978-0-13-129316-8.
TODARO, M P. -- SMITH, S C. Economic development. 8. vyd. Boston: Addison Wesley, 2003. 829 s. The Addison-Wesley series in economics. ISBN 0-201-77051-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 27. 2. 2013.

Typ výstupu: