Sylabus predmetu RRTVOKA - Tvorba a ochrana krajiny v AJ (FRRMS - LS 2012/2013)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Tvorba a ochrana krajiny v AJ
Semestr: LS 2012/2013
Garant předmětu: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Garantující pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Předpoklady pro zápis: ne Tvorba a ochrana krajiny
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Ukončení a kredity: zkouška (5 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Získání komplexního pohledu na problematiku zaměřenou na tvorbu a ochranu krajiny. Studenti se v předmětu postupně seznámí se základními krajinotvornými činiteli a se všemi složkami krajiny (voda, půda, klima, biota). Dále se předmět zaměří na problematiku typologie krajiny a způsobů využívání krajiny a to i v historických souvislostech. Předmět bude detailně zaměřen také na nástroje ochrany krajiny v EU a ČR, vysvětlení finanční hodnoty služeb ekosystémových funkcí krajiny a finančních nástrojů v tvorbě a ochraně krajiny.
 
Obsah předmětu:
1.Udržitelný rozvoj a tvorba a ochrana krajiny -- základní data (dotace 2/2)
2.Krajina a přírodní prostředí v ČR (dotace 2/2)
3.Kategorie a pojetí krajiny (dotace 2/2)
4.Členění, složky a činitele krajiny (dotace 2/2)
5.Hodnocení krajiny (dotace 2/2)
6.Voda v krajině (dotace 2/2)
7.Atmosféra a ovzduší (dotace 2/2)
8.Půda jako součást krajiny a zdroj (dotace 2/2)
9.Ochrana přírody a krajiny v EU (dotace 2/2)
10.Ochrana přírody a krajiny v ČR (dotace 2/2)
11.Fondy, programy a projekty v ochraně a tvorbě krajiny (dotace 2/2)
12.Úmluvy v tvorbě a ochraně krajiny (dotace 2/2)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška42 h
     cvičení42 h
Samostudium
     příprava na zkoušku28 h
     příprava prezentace18 h
     zpracování protokolů10 h
Celkem140 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Zápočet zohledňuje docházku do cvičení předmětu a vypracování a úspěšné obhájení seminární práce. Seminární práce je vypracována na zadaná témata z oblasti tvorby a ochrany krajin a odevzdávána v požadovaném termínu. Obhajoba seminární práce probíhá na základě powerpointové prezentace a následné diskusi. Zkouška se koná písemnou formou (testovými otázkami) z obsahu přednášených témat.
 
Metody předmětu: Zpracování semestrální studie.
 
Literatura:
Základní:
Biodiversity and conservation: critical concept in the environment. New York: Routledge, 2009. 483 s. Critical concepts in the environment. ISBN 978-0-415-45654-8.

Doporučená:
FORMAN, R T T. Landscape Ecology. New York: John Wiley & Sons, 1986. 619 s. ISBN 0-471-87037-4.
GREEN, D R. Landscape ecology and geographic information systems. London: Taylor & Francis, 1993. 288 s. ISBN 0-7484-0252-7.
TURNER, M G. -- GARDNER, R H. -- O''NEILL, R V. Landscape ecology in theory and practice : pattern and process. New York: Springer, 2001. 401 s. ISBN 0-387-95122-9.
The dynamic landscape: design, ecology, and management of naturalistic urban planning. London ;: Spon Press, 2004. 332 s. ISBN 0-415-25620-8.
LAPIN, M. -- MATEJKA, F. Bioclimatology and Water In The Land. Strečno: FMFI, Comenius University Bratislava, 2006. 110 s. ISBN 80-89186-12-2.
BURROUGHS, W J. Climate change in prehistory: the end of the reign of chaos. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 356 s. ISBN 0-521-82409-5.

Studijní plány:
B-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions, prezenční forma, počáteční období ZS 2011/2012
B-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
 
Vyučován v období: LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (garant)
Vyučován v jazyce:: angličtina
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Import dát z knižnice dne 31. 7. 2014.

Typ výstupu: