Sylabus predmetu RRTVOK - Tvorba a ochrana krajiny (FRRMS - LS 2012/2013)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Název: Tvorba a ochrana krajiny
Semestr: LS 2012/2013
Garant předmětu: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Garantující pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Předpoklady pro zápis: ne Tvorba a ochrana krajiny v AJ
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Ukončení a kredity: zkouška (5 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Získání komplexního pohledu na problematiku zaměřenou na tvorbu a ochranu krajiny. Studenti se v předmětu postupně seznámí se základními krajinotvornými činiteli a se všemi složkami krajiny (voda, půda, klima, biota). Dále se předmět zaměří na problematiku typologie krajiny a způsobů využívání krajiny a to i v historických souvislostech. Předmět bude detailně zaměřen také na nástroje ochrany krajiny v EU a ČR, vysvětlení finanční hodnoty služeb ekosystémových funkcí krajiny a finančních nástrojů v tvorbě a ochraně krajiny.
 
Obsah předmětu:
1.Udržitelný rozvoj a tvorba a ochrana krajiny -- základní data (dotace 2/2)
2.Krajina a přírodní prostředí v ČR (dotace 2/2)
3.Kategorie a pojetí krajiny (dotace 2/2)
4.Členění, složky a činitele krajiny (dotace 2/2)
5.Hodnocení krajiny (dotace 2/2)
6.Voda v krajině (dotace 2/2)
7.Atmosféra a ovzduší (dotace 2/2)
8.Půda jako součást krajiny a zdroj (dotace 2/2)
9.Ochrana přírody a krajiny v EU (dotace 2/2)
10.Ochrana přírody a krajiny v ČR (dotace 2/2)
11.Fondy, programy a projekty v ochraně a tvorbě krajiny (dotace 2/2)
12.Úmluvy v tvorbě a ochraně krajiny (dotace 2/2)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení42 h
Samostudium
     příprava na zkoušku28 h
     příprava prezentace30 h
     zpracování seminární práce12 h
Celkem140 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Zápočet zohledňuje docházku do cvičení předmětu a vypracování a úspěšné obhájení seminární práce. Seminární práce je vypracována na zadaná témata z oblasti tvorby a ochrany krajin a odevzdávána v požadovaném termínu. Obhajoba seminární práce probíhá na základě powerpointové prezentace a následné diskusi. Zkouška se koná písemnou formou (testovými otázkami) z obsahu přednášených témat.
 
Metody předmětu: 2/2
 
Literatura:
Základní:
VYSKOT, I. a kol. Kvantifikace a hodnocení funkcí lesů České republiky. Praha: 131 Margaret, 2003. 186 s. ISBN 80-7212-264-9.
SCHNEIDER, J. -- FIALOVÁ, J. -- VYSKOT, I. Krajinná rekreologie I. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 140 s. ISBN 978-80-7375-200-2.
SCHNEIDER, J. -- FIALOVÁ, J. -- VYSKOT, I. Krajinná rekreologie II. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 132 s. ISBN 978-80-7375-357-3.
HRŮZA, P. Perspektivy a možnosti výstavby lesní dopravní sítě. In KLČ, P. -- ZAJACOVÁ, J. Lesnické stavby a jejich perspektivy. Praha: ČZU v Praze, FLE, Katedra staveb a územního plánování, 2007, s. 23--28. ISBN 978-80-213-1657-7.
KRAVKA, M. -- ŠLEZINGR, M. -- FIALOVÁ, J. -- DOMOKOŠOVÁ, K. -- MARKOVÁ, J. -- VYSKOT, I. Úpravy malých vodních toků v krajině a lesnické meliorace. 1. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2009. 138 s. ISBN 978-80-7375-337-5.
FORMAN, R T T. Landscape Ecology. New York: John Wiley & Sons, 1986. 619 s. ISBN 0-471-87037-4.

Studijní plány:
Obor B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu, prezenční forma, počáteční období ZS 2011/2012
Obor B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Petra Fukalová, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 27. 2. 2013.

Typ výstupu: