Course syllabus RRMAT - Matematika (FRRMS - ZS 2012/2013)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: RRMAT
Název v jazyce výuky: Matematika
Název česky: Matematika
Název anglicky: Mathematics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2012/2013
Vyučující: Bc. Michaela Burešová (cvičící)
Mgr. Lenka Macálková (cvičící)
RNDr. Miroslav Navrátil, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
RNDr. Ludmila Stará (cvičící)
Výchozí předměty: ne Matematika v AJ
 
Zaměření předmětu:
Dosažení žádoucí úrovně matematických znalostí a dovedností a logického uvažování. Zvládnutí matematického aparátu potřebného k popisu a řešení modelů reálných situací. Osvojení si matematických znalostí, nezbytných pro aplikace v odborných předmětech a pro samostatné získávání poznatků čtením odborné literatury.
 
Obsah předmětu:
1.Diferenciální počet (dotace 0/0)
 
a.Funkce, základní pojmy
b.Funkce, základní pojmy
c.Derivace funkce
d.Užití derivací, průběh funkce

2.Lineární algebra (dotace 0/0)
 
a.Vektory, lineární závislost vektorů
b.Matice, determinanty
c.Soustavy lineárních rovnic

3.Integrální počet (dotace 0/0)
 
a.Neurčitý integrál
b.Určitý integrál
c.Nevlastní integrál
d.Aplikace integálního počtu

4.Základy numerických metod (dotace 0/0)
 
a.Řešení algebraických rovnic
b.Taylorův polynom
c.Lagrangeův polynom
d.Metoda nejmenších čtverců

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Základní všeobecné znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost abstraktního a exaktního myšlení při studiu matematických pojmů a vztahů.
-Schopnost kritického vyhodnocování, srozumitelné a věcké argumentace při řešení matematických problémů
-Schopnost řešení základních optimalizačních úloh.
-Znalost základního matematického aparátu potřebného pro vytváření matematických modelů reálných situací

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     konzultace6 h
Samostudium
     příprava na zkoušku60 h
     příprava na průběžné hodnocení16 h
     příprava na průběžný test30 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Během semestru se píší 2 testy. Na každý z nich je možné získat 8 bodů, tedy celkem 16 bodů. K získání zápočtu je potřeba mít alespoň 8 bodů. Test se píše v 7. a 14. týdnu semestru. Účast na testech je ve vypsaných termínech povinná.
Předmět je ukončený písemnou zkouškou. Pro účast na zkoušce je nutné získat zápočet. Ke složení zkoušky je potřeba dosáhnout alespoň 41 bodů (ze 100 možných) ze tří dílčích částí (teorie,test,příklady), které zkoušková písemná práce obsahuje.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZNAVRÁTIL, M.Matematika I.: pro distanční studium vysokých školOstravaKey Publishing2008978-80-87071-82-3
ZRÁDL, P. -- ČERNÁ, B. -- STARÁ, L.Základy vyšší matematikyBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-315-32
ZNAVRÁTIL, M. -- STARÁ, L.Matematika pro AF, ZF a FRRMS
ZNAVRÁTIL, M.Studijní materiály předmětu Matematika
DCalculus with analytic geometryNew YorkMcGraw-Hill19960-07-057642-4
DMAŘÍK, R. -- TIHLAŘÍKOVÁ, M.Online služba Mathematical Assistant on Web
DPOLÁK, J.Přehled středoškolské matematikyPrahaPrometheus2008978-80-7196-356-1

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Data import from library dne 31. 7. 2014.

Type of output: