Course syllabus RRMAE - Makroekonomie (FRRMS - ZS 2012/2013)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Název: Makroekonomie
Semestr: ZS 2012/2013
Garant předmětu: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Garantující pracoviště: Ústav ekonomie (PEF)
Dotace hodin: prezenční, 3/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Předpoklady pro zápis: žádné
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Ukončení a kredity: zkouška (6 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními poznatky makroekonomie a umožnit jim pochopení mechanismu tržní ekonomiky. Úspěšné zvládnutí předmětu by studentům mělo napomoci porozumět a vyhodnocovat informace o hospodářském vývoji publikované v odborném tisku.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do makroekonomie (dotace 6/2)
 
a.Základní ekonomické pojmy a vztahy
b.Makroekonomický koloběh
c.Měření výkonu ekonomiky

2.Makroekonomická rovnováha (dotace 6/2)
 
a.Celkové výdaje a rovnovážný produkt
b.Model AS-AD

3.Ekonomický růst (dotace 3/1)
4.Makroekonomická nestabilita: příčiny a důsledky (dotace 12/4)
 
a.Ekonomický cyklus
b.Peníze
c.Inflace
d.Nezaměstnanost

5.Makroekonomická politika (dotace 9/3)
 
a.Cíle hospodářské politiky
b.Fiskální politika
c.Monetární politika

6.Vnější ekonomická politika (dotace 6/2)
 
a.Mezinárodní obchod
b.Měnové kurzy

 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška42 h
     cvičení14 h
Samostudium
     příprava na zkoušku56 h
     příprava na průběžné hodnocení35 h
     příprava na průběžný test21 h
Celkem168 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Studenti absolvují dva průběžné testy (maximum 25 bodů každý, čas na vypracování 30 minut). Za aktivitu a prokázané znalosti na seminářích mohou získat 5 extra bodů. Podmínkou připuštění k závěrečné písemné zkoušce je získání 25 bodů. K úspěšnému složení závěrečného testu je třeba získat alespoň 25 bodů (maximum 50 bodů, čas na vypracování 60 minut).
 
Metody předmětu: Kurz se skládá z přednášek (3 hodiny týdně) a seminářů(1 hodina týdně). Na semináři řešení úloh, praktických problémů, diskuse a interpretace aktuálních ekonomických ukazatelů.
 
Literatura:
Základní:
JUREČKA, V. et al. Makroekonomie. 1st vyd. Praha: Grada, 2010. 332 s. Expert. ISBN 978-80-247-3258-9.

Doporučená:
HELÍSEK, M. Makroekonomie: základní kurs. 1st vyd. Slaný: Melandrium, 2000. 320 s. ISBN 80-86175-10-3.
MANKIW, N G. Zásady ekonomie. 1st vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 763 s. ISBN 80-7169-891-1.
HOLMAN, R. Ekonomie. 4th vyd. Praha: C.H. Beck, 2005. 709 s. ISBN 80-7179-891-6.

Studijní plány:
B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
B-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, LS 2014/2015   (a starší)
Vyučující předmětu: Mgr. Jaroslav Bil (cvičící)
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. (přednášející)
Ing. Aleš Franc, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (garant, přednášející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 27. 9. 2012.

Type of output: