Course syllabus OSDUT - Odborný seminář - Daně a účetnictví (PEF - Sklad PEF)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Název: Odborný seminář - Daně a účetnictví
Semestr: -- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu: Ing. Veronika Solilová, Ph.D.
Garantující pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Předpoklady pro zápis: (Obchodní jazyk - angličtina nebo Obchodní jazyk - angličtina nebo Světový jazyk - Angličtina 1 nebo Světový jazyk - Angličtina K 1 nebo Angličtina 1, EI) a Finanční účetnictví I
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: cvičení
Ukončení a kredity: zápočet (2 kredity)
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je získat znalosti o odborné anglické terminologii z oblasti účetnictví a daní. Student získá, procvičí a upevní si odbornou anglickou terminologii z této oblasti, kdy ji bude posléze schopen uplatňovat v praxi.
 
Obsah předmětu:
1.Základy účetnictví (dotace 0/14)
 
a.Základní principy účetnictví -- odborná terminologie, principy účtování, otevírání a uzavírání účtů.
b.Legislativní rámec harmonizace účetnictví.
c.Metody podvojného účtování se zaměřením na problematiku hmotného, nehmotného majetku a zásob.
d.Výkazy v účetnictví.
e.Mezinárodní účetní standardy.

2.Daňová teorie (dotace 0/14)
 
a.Členění daní, jejich funkce, základní pojmy.
b.Daňová soustava České republiky -- základní principy majetkových daní, daně z přidaného hodnoty, spotřebních daní, ekologických daní, daně z příjmů fyzických a právnických osob.
c.Harmonizace přímých a nepřímých daní v EU.
d.Mezinárodní zdanění -- smlouvy o zamezení dvojího zdanění a metody zamezující dvojí zdanění.

 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     cvičení28 h
     konzultace4 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku14 h
     příprava prezentace8 h
Celkem56 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Ukončení předmětu je formou písemného testu, doba trvání je 30 min. V testu je vyžadována min. 50% úspěšnost. Testem je ověřována praktická znalost odborné terminologie z oblasti daní a účetnictví. Podmínkou k připuštění k testu je odprezentování 2 prezentací na téma daní a účetnictví v rozsahu 10-15 min.
 
Metody předmětu: Přímá výuka v podobě cvičení s rozsahem 2 hodiny týdně. Nepřímý výuka v podobě přípravy 2 prezentací na téma daní a účetnictví.
 
Literatura:
Základní:
NERUDOVÁ, D. International taxation: textbook for the students of the study programs in English. 1st vyd. Brno: Mendel Agricultural and Forestry University, 2007. 88 s. ISBN 978-80-7375-097-8.
European tax handbook 2011. Amsterdam: IBFD, 2011. 930 s. Global Tax series. ISBN 978-90-8722-093-8.
FRENDO, E. English for accounting. Oxford: Oxford University Press, 2007. 64 s. Oxford Business English. ISBN 978-0-19-457910-0.

Doporučená:
VALOUCH, P. Accounting. 1st vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005. 102 s. ISBN 80-7157-916-5.
NOBES, C. -- PARKER, R H. Comparative international accounting. 9th vyd. Harlow, England: Financial Times, 2006. 576 s. ISBN 978-0-273-703570-.

Studijní plány:
B-EM-EZP Ekonomika zemědělství a potravinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2009/2010
B-EM-EZP Ekonomika zemědělství a potravinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
B-EM-EZP Ekonomika zemědělství a potravinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-EZP Ekonomika zemědělství a potravinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
B-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
B-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
B-EM-MO Management obchodní činnosti, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
B-EM-SE Sociálně ekonomický obor, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
B-EM-SE Sociálně ekonomický obor, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
B-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
B-EM-MO Management obchodní činnosti, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v období: ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Veronika Solilová, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce:: angličtina
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Veronika Solilová, Ph.D. dne 26. 2. 2020.

Type of output: