Course syllabus KRE - Krajinná rekreologie (LDF - ZS 2009/2010)


     Czech          English          


Kód předmětu:
KRE
Název předmětu česky:
Krajinná rekreologie
Název předmětu anglicky: Landscape Recreation Science
Semestr: ZS 2009/2010
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Pavla Kotásková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Bc. Hana Trtílková (přednášející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (garant)
Ing. Barbora Zámorská (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Sociálně-rekreační a zdravotně hygienické využítí krajiny pro humánní regeneraci, terapii a rekr.aktivity
 
Obsah předmětu:
1.
Rekreace jako společenský jev, třídění rekreace a aktivit realizovaných v krajině. Cestovní ruch jako forma rekreace, společenský význam. Rajonizace ČR z hlediska cestovního ruchu. Metody analýz a hodnocení krajiny z hlediska zdravotně-hygienických a sociálně-rekreačních účinků. Vliv krajinných prvků LPF a ZPF na lidský organizmus. Regenerace organizmu, duševní a fyzické účinky. Rekreační zátěž krajiny, kapacita, přípustné impakty, rekreační potenciál, rekreační efekty. Vlivy prostředí ,alergenní vegetace, záporné vlivy. Deteriorizace krajiny rekreací, dopady činností, metody hodnocení klasifikace. Rekreační specifika lesní a vodní krajiny. Technické a biologické úpravy krajiny pro rekreační, regenerační a terapeutické využití. Stimulace prostředí pro fyzické rekreační aktivity. Atraktivita území.Ŕízení rekreačních aktivit, legislativa. Ochranná a nápravná opatření proti škodám rekreací. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
cvičení28 h
příprava na zkoušku
42 h
příprava na průběžné hodnocení28 h
zpracování protokolů28 h
Celkem
154 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet, zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
Douglass, R.W. , Forest recreation, Pergamon Press, London, 1995.
Poleno, Z., Příměstské lesy, SZN, Praha, 1985.
Supuka, J., Vreštiak, P., Základy tvorby parkových lesov, VEDA, 1984.
Vyskot, I. , Rekreační funkce příměstských lesů, Metodologie a standardy, MŽP SR, 2001.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-KI-IVKP Integrované využívání krajinného prostoru, prezenční forma, počáteční období ZS 2009/2010
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 4. 7. 2010.

Type of output: