Course syllabus TMKI - Technická a stavební mechanika (LDF - ZS 2009/2010)


     Czech          English          


Kód předmětu:
TMKI
Název předmětu česky:
Technická a stavební mechanika
Název předmětu anglicky:
Technical and Construction Mechanics
Semestr:
ZS 2009/2010
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Ing. Pavla Kotásková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Od základních pojmů statiky, dynamiky a kinematiky přes účinky zatížení na prvky a konstrukce se naučit navrhovat a posuzovat dílčí části staveb.
Obsah předmětu:
1. Základy statiky
a. skládání a rozklad sil
b. podmínky rovnováhy sil
c. statický moment síly

2. Statické veličiny průřezu
a. těžiště složených ploch, statický moment plochy
b. momenty a poloměry setrvačnosti složených průřezů
c. průřezový modul

3. Základy pružnosti a pevnosti
a. napětí v tahu
b. napětí v tlaku
c. vzpěr, kroucení, smyk a ohyb
d. napětí v excentrickém tlaku a tahu

4. Výpočet zatížení na stavební konstrukce a jejich posuzování podle teorie mezních stavů

5. Prostý nosník
návrh prostého nosníku a posouzení pro různé typy zatížení

6. Zatížení nosníků stálé a pohyblivé

7. Nosník s převislými konci, nosník konzolový, soustava rovnoběžných nosníků
8. Průhyb nosníku pro různé typy zatížení

9. Prutové soustavy
řešení osových sil v jednotlivých prutech soustavy

10. Tlak sypkých hmot, hydrostatický tlak a kombinovaný tlak na opěrnou konstrukci
11. Vyšetření velikosti zemního tlaku
12. Návrh opěrné a zárubní zdi a její posouzení
13. Základy dynamiky a kinematiky
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
28 h
příprava na průběžné hodnocení
28 h
zpracování protokolů
28 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HAVÍŘOVÁ, Z. Technická mechanika I.: základy statiky, pružnost a pevnost. 2nd vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. 105 s. ISBN 80-7157-667-0.
HAVÍŘOVÁ, Z. Technická mechanika II: vybrané statě pro lesnický obor. 1st vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. 39 s. ISBN 80-7157-233-0.
HAVÍŘOVÁ, Z. Technická mechanika : cvičení. 2nd vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006. 88 s. ISBN 80-7157-940-8.

Doporučená:
DVOŘÁK, J. Stavební mechanika: pro 2. a 3. ročník SPŠ stavební. 1st vyd. Praha: Sobotáles, 1994. 402 s. ISBN 80-901570-7-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-KRAJ-KRAJ Krajinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2008/2009
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 4. 7. 2010.

Type of output: