Course syllabus KUP - Krajinné a územní plánování (LDF - ZS 2006/2007)


     Czech          English          


Kód předmětu:
KUP
Název předmětu česky: Krajinné a územní plánování
Název předmětu anglicky:
Landscape and Land-use Planning
Semestr:
ZS 2006/2007
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit posluchače s metodami, procedurou a legislativním rámcem územního plánování v ČR. Posluchač získá základní informace o soudobých trendech v územním plánování v evropském a světovém kontextu. Na praktických ukázkách jsou vysvětlovány postupy při zpracovávání jednotlivých druhů územně plánovacích podkladů, územně plánovací dokumentace a expertních posudků území s přihlédnutím k potřebám zahradních a krajinářských architektů.
 
Obsah předmětu:
1.
Historie pozemkových úprav v České republice. (dotace 0/0)
2.
Vývoj evidence vlastnických vztahů k půdě. (dotace 0/0)
3.
Pozemkové úpravy a jejich právní úprava. (dotace 0/0)
4.
Zákon o katastru nemovitostí. (dotace 0/0)
5.Zákon o zápisu vlastnických práv do katastru nemovitostí. (dotace 0/0)
6.Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. (dotace 0/0)
7.
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. (dotace 0/0)
8.
Pravidla pro výměnu vlastnických práv k pozemkům. (dotace 0/0)
9.
Optimalizace velikosti a tvaru pozemků. (dotace 0/0)
10.
Cestní síť. (dotace 0/0)
11.
Komplexní pozemkové úpravy. (dotace 0/0)
12.
Základní informace o území. (dotace 0/0)
13.
Zjišťování vstupních nároků. (dotace 0/0)
14.
Zákon o půdě. (dotace 0/0)
15.
Cena půdy. (dotace 0/0)
16.Daň z pozemků. (dotace 0/0)
17.
Určení obvodu pozemkových úprav. (dotace 0/0)
18.
Návrh polyfunkční kostry komplexních pozemkových úprav. (dotace 0/0)
19.
Optimální prostorové a funkční uspořádání pozemků. (dotace 0/0)
20.
Bilance pozemků. (dotace 0/0)
21.
Projektování komplexních pozemkových úprav. (dotace 0/0)
22.
Náležitosti návrhu komplexních pozemkových úprav. (dotace 0/0)
23.
Realizace pozemkových úprav a její financování. (dotace 0/0)
24.
Zahraniční zkušenosti z provádění pozemkových úprav. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
Kubeš, J., Plánování venkovské krajiny, Ostrava, VŠB-Technická univerzita, 1996
Kubeš, J., Územní plánování pro geografy, Praha, Karolinum, 1998
Maier, K., Ekonomika v území, urbanistická ekonomika a územní rozvoj, Praha, ČVUT, 1997
Maier, K., Územní plánování, Praha, České vysoké učení technické, 1997
Nepomucký, P., Krajinné plánování, Ostrava, VŠB-Technická univerzita, 1996

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-KI-IVKP Integrované využívání krajinného prostoru, prezenční forma, počáteční období ZS 2005/2006
Obor N-KI-BUK Biotechnické úpravy krajiny, prezenční forma, počáteční období ZS 2005/2006
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2012/2013, ZS 2011/2012, ZS 2010/2011, ZS 2009/2010, ZS 2008/2009, ZS 2007/2008 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Miroslav Prachař dne 5. 10. 2007.

Type of output: