Sylabus předmětu DIS - Diplomní seminář (PEF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DIS
Název předmětu česky: Diplomní seminář
Název předmětu anglicky:
Masters Thesis Seminar
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, etapa A 2/0, etapa B 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
Ano
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Luděk Benada, Ph.D. (zkoušející)
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (zkoušející)
Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející)
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Mgr. Hana Porkertová, Ph.D. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Jana Stávková, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška a ne Systémové inženýrství a ne nyní Systémové inženýrství
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
VyučujícíAkceČetnost
Kapacita
Čtvrtek
13.00-14.50Q26D. Henek Dlabolová, M. Machay, H. PorkertováPřednáška
Každý týden
30
Pátek
18.00-18.50Q03
Přednáška
Nepravidelně
170
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student si v průběhu předmětu zvolí téma a vedoucího práce a vypracuje záměr práce. Vedoucí práce vypracuje oficiální zadání bakalářské práce, které předloží vedoucímu ústavu a garantovi programu ke schválení.
V rámci přednášek a cvičení se studenti seznámí s požadavky kladenými na diplomovou práci na PEF MENDELU a s principy psaní odborného textu.
Studijní výstupy:
- student rozumí procesu zadávání závěrečné práce na PEF MENDELU
- student zná principy provádění výzkumu
- student rozumí principům akademického psaní
- student chápe význam správné práce se zdroji
- student umí řádně nakládat s použitými zdroji ve vlastním textu
 
Obsah předmětu:
1.
Význam závěrečné práce v rámci studia na VŠ, proces výběr tématu a vedoucího práce (dotace 2/0)
2.
Struktura a formální požadavky na diplomovou práci (dotace 2/0)
3.Metodické principy vědecké práce a tvorby vědeckého sdělení vědeckého sdělení (dotace 2/0)
4.
Výzkumný problém a výzkumné otázky (dotace 2/0)
5.
Zásady práce s literaturou při tvorbě vědeckého sdělení, prevence plagiátorství (dotace 2/0)
6.
Akademické psaní, vědecká integrita (dotace 2/0)
7.Konzultace záměru diplomové práce (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
přednáška
14 h4 h
konzultace
21 h28 h
Volba tématu DP a vypracování záměru
21 h
24 h
Celkem
56 h
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Malý zápočet získává student za schválené zadání diplomové práce. Vedoucí diplomové práce pak následně zadává koncem zkouškového období zápočet ukončující předmět za splnění jím stanovených podmínek souvisejících typicky se zpracováním základního teoretického přehledu, sestavení vhodného datasetu, sepsání základů literární rešerše, a podobně.

Předmět může mít student zapsán i během zahraničního výjezdu. V tomto případě se student musí domluvit s vedoucím na vhodném způsobu komunikace a domluvit se řádně a včas ohledně termínů (podpis studenta na zadání je obvykle vyžadován před koncem výukové části semestru).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Volba tématu DP a vypracování záměru
100 %
100 %
Celkem
100 %100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PORKERTOVÁ, H. -- HENEK DLABOLOVÁ, D. -- MACHAY, M. Manuál studenta a učitele PEF.  [online]. 2020. URL: https://is.mendelu.cz/auth/dok_server/slozka.pl?ds=1;id=113655.
BAILEY, S. Academic writing: a handbook for international students. 2. vyd. London: Routledge, 2006. 260 s. ISBN 0-415-38419-2.
KRČÁL, M. -- TEPLÍKOVÁ, Z. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Citace.com, 2014. 156 s. ISBN 978-80-260-6074-1.
SZOTKOWSKÁ LACKOVÁ, E. -- MIČKOVÁ, H. Bakalářská a diplomová práce je hra, aneb, 10 + 5 tipů, jak napsat závěrečnou práci rychle. efektivně a bez stresu. 1. vyd. Písek: Genius Institut, s. r. o., 2019. 119 s. ISBN 978-80-270-5293-6.

Doporučená:
HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 80-7367-040-2.
Dle tématu a doporučení vedoucího práce.
Vyhláška děkana a další oficiální předpisy dostupné na: www.pef.mendelu.cz/zaverecne-prace

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 18. 9. 2020.

Typ výstupu: