Course syllabus DEND3 - Dendrologie III (ZF - LS 2019/2020)


     Czech          English          


Kód předmětu: DEND3
Název předmětu česky:
Dendrologie III
Název předmětu anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav plánování krajiny (ZF)
Fakulta: Zahradnická fakulta
Vyučující: Ing. et Ing. Lenka Miksová (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
Dendrologie I a DEND2 a AKR19
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Znalost dřevin a jejich vlastností významných pro zahradní a krajinářskou tvorbu; důraz je kladen především na růstovou, vzhledovou, ekologickou a pěstitelskou charakteristiku a z ní vyplývající možnosti použití. Schopnost hodnotit současný stav a vývojové tendence jednotlivých exemplářů, skupin a porostů dřevin pro potřeby zahradní a krajinářské tvorby.
 
Obsah předmětu:
1.
Vybrané pěstitelské vlastnosti dřevin (dotace 8/0)
 
a.
přesazovatelnost
b.
výmladnost a odnožování
c.poškozování zvěří
d.
přehled v Dendrologii I a Dendrologii II zmiňovaných vlastností dřevin, významných pro jejich pěstování na trvalém stanovišti

2.Negativní účinky dřevin (dotace 3/0)
 
a.
nežádoucí účinek na budovy, inženýrské sítě a sousedící pozemky
b.
možné negativní působení z pohledu ochrany přírody a krajiny
c.ohrožení zdraví a života lidí (alergenita, jedovatost, křehké dřevo, trny a ostny, květy a plody atraktivní pro bodavý hmyz)

3.Introdukce a aklimatizace dřevin (dotace 2/0)
 
a.
důvody a metodický postup introdukce
b.aklimatizace a její hodnocení
c.
možnosti a hranice uplatnění geograficky nepůvodních druhů v zahradní a krajinářské tvorbě

4.Ochrana genofondu dřevin (dotace 1/0)
5.
Dřeviny významné pro zahradní a krajinářskou tvorbu (dotace 0/28)
 
a.
listnaté dřeviny opadavé (2. část)

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
14 h
cvičení28 h
příprava na zkoušku64 h
příprava na průběžné hodnocení
18 h
příprava na průběžný test
16 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou udělení zápočtu je: schopnost determinace konkrétních dřevin dle: (1) živých větviček: písemný test v polovině a na konci semestru, (2) celých živých rostlin: ústní přezkoušení na konci semestru; (3) znalost významných vlastností konkrétních dřevin: písemný test na konci semestru; (4) znalost témat probíraných na přednáškách: písemný test na konci semestru; (5) povinná účast na cvičeních.
Zkouška zahrnuje program předmětů Dendrologie I až Dendrologie III. Tvoří ji:
(1) písemný test v délce 30 minut, (2) ústní zkouška v délce do 30 minut (následuje po úspěšném složení testu).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PEJCHAL, M. Arboristika I : obecná dendrologie. Mělník: Vyšší odborná škola zahradnická a střední zahradnická škola Mělník, 2008. 168 s.
PEJCHAL, M. Dendrologie – teze přednášek. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, Ústav biotechniky zeleně v Lednici, 2018.

Doporučená:
BAŽANT, V. -- ÚRADNÍČEK, L. Keře. Praha: Academia, 2018. 474 s. ISBN 978-80-200-2777-1.
HIEKE, K. Praktická dendrologie. (2). Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1978.
KOBLÍŽEK, J. Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. 2nd vyd. Tišnov: Sursum, 2006. 551 s. ISBN 80-7323-117-4.
MÖLLEROVÁ, J. -- MUSIL, I. Lesnická dendrologie. 2., Listnaté dřeviny : přehled dřevin v rámci systému rostlin krytosemenných. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2005.
NEKOLOVÁ, R. Listnaté dřeviny od A do Ž : díl první : Acer - Kolkwiltzia. Praha: Libuše Kumpánová, 2002. 390 s.
NEKOLOVÁ, R. Listnaté dřeviny od A do Ž : díl druhý: Llabzrnum - Zelkova. Praha: Libuše Kumpánová, 2004. 442 s.
ÚRADNÍČEK, L. Dřeviny České republiky. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2009. 368 s. ISBN 978-80-87154-62-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
 (a starší)
Místo výuky: Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 15. 5. 2020.

Type of output: