Sylabus predmetu TEZT - Termomechanika (ICV - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
TEZT
Název předmětu česky:
Termomechanika
Název předmětu anglicky:
Thermomechanics
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Termomechanika náleží do skupiny základních teoretických disciplín na oborech provoz techniky, technologií odpadů a technického znalectví a pojišťovnictví Mendelovy univerzity v Brně. Navazuje a rozvíjí teoretické znalosti z předmětu Fyzika. Rozvíjí také praktické dovednosti zejména prostřednictvím laboratorních měření ve cvičeních. Ve všech formách výuky jsou studenti vedeni k samostatnosti ve studiu formou zpracování a obhajoby seminárních prací, tvorby verbálně formulovaných závěrů (analytických, syntetických) jak z nabytých teoretických poznání, tak vyhodnocených laboratorních měření, jakožto základů tvorby budoucích kompetencí příslušejících k nabyté odbornosti, oprávněnosti k nabytí odbornosti a způsobilosti v nabyté odbornosti. Tyto přístupy vzdělávání až nabytí kompetence jsou systematicky uplatňovány ve všech oblastech obsahu předmětu (termomechanika plynů a základních vratných změn, termomechanika směsí plynů, par, vlhkého vzduchu, procesu sušení, tepelných oběhů, hoření a spalování, termodynamika proudění plynů a par, termodynamika a termokinetika, sdílení tepla). Jen na takových teoretických znalostech a praktických dovednostech mohou budoucí absolventi, po absolvování odborných předmětů exaktně naplňovat management techniky a technologií svých studovaných studijních oborů. Tak mohou nést kvalifikovanou odpovědnost za řízení a rozvoj příslušných technologií.
 
Obsah předmětu:
1.
Základní pojmy a veličiny v termomechanice (dotace 2/2)
2.
Základní vratné změny (dotace 2/2)
3.přesun řádku tabulky ve směru šipky Metody určení polytropického exponentu (dotace 2/2)
4.
Kruhový cyklus - přímý, obrácený, práce cyklu, termická účinnost, Carnotův cyklus, II. věta termodynamická, typicky nevratné děje (dotace 2/2)
5.Teoretické porovnávací cykly (dotace 2/2)
6.
Kompresory a vývěvy (dotace 2/2)
7.
Páry (dotace 2/2)
8.Změny stavu par (dotace 2/2)
9.
Chlazení (dotace 2/2)
10.
Vlhký vzduch (dotace 2/2)
11.
Změny stavu vlhkého vzduchu (dotace 2/2)
12.
Teoretické základy sušení (dotace 2/2)
13.
Sdílení tepla (dotace 2/2)
14.
Kombinované sdílení tepla a tepelné výměníky (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška
28 h
0 h
cvičení
28 h
0 h
konzultace0 h18 h
příprava na zkoušku37 h50 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
30 h
příprava na průběžný test
15 h
24 h
zpracování protokolů
40 h46 h
Celkem
168 h
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu je formou zápočtu a zkoušky z tématických okruhů, které byly probírány v průběhu semestru. Pro udělení zápočtu je nutná minimálně 75% účast na cvičeních.
Předmět je ukončen zkouškou, která má dvě části. První písemná část je formou testu. Poté co student úspěšně složí test alespoň na 60 %, pokračuje ústní zkouškou. Následuje rozprava se zkoušejícím o konkrétním tématický okruhu, který byl v průběhu semestru probírán.
Předmět je ukončen ústní zkouškou. Student si vylosuje tématický okruh. Poté má čas na přípravu. Po úspěšném složení zkoušky je mu známka zapsána do indexu / UISu. Výsledná známka ze zkoušky se skládá ze známek z písemné a ústní části v poměru 60:40.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
GRODA, B. -- VÍTĚZ, T. Termomechanika : cvičení. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. 112 s. ISBN 978-80-7157-888-82008.
GRODA, B. Termomechanika a hydromechanika: termodynamické tabulky. Brno: Vysoká škola zemědělská v Brně, 1991. 198 s.
GRODA, B. -- VÍTĚZ, T. Termomechanika I. Brno: Ediční středisko MZLU v Brně, 2008. 236 s. 2338. ISBN 978-80-7375-160-9.
KOWALSKI, S J. Thermomechanics of drying processes. Berlin: Springer, 2003. 365 s. Lecture notes in applied and computational mechanics. ISBN 3-540-00412-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 28. 2. 2020.

Typ výstupu: