Course syllabus ZBPT - Základy bezpečnosti práce (ICV - LS 2019/2020)


     Czech          English          


Kód předmětu:
ZBPT
Název předmětu česky: Základy bezpečnosti práce
Název předmětu anglicky: Fundamentals of Work Safety
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 8/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání základního přehledu o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a prevence závažných havárií
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do problematiky, pracovní úrazovost (dotace 1/0)
2.Zákoník práce - práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. (dotace 2/0)
3.
Identifikace a hodnocení rizik z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dotace 2/0)
4.
Ochrana zdraví při práci (dotace 2/0)
5.
Bezpečnost vyhrazených technických zařízení (dotace 1/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška28 h4 h
cvičení
14 h
4 h
příprava na zkoušku
16 h
30 h
příprava na průběžné hodnocení10 h16 h
zpracování projektů16 h
30 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Projekt, zápočtová písemka.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
NEUGEBAUER, T. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 380 s. ISBN 978-80-7552-107-1.

Doporučená:
FERRET, E. -- HUGHES, P. Introduction to Health and Safety at Work. Oxford: Elsevier Limited, 2009. 443 s. ISBN 978-0-7506-8503-0.
Právní a technické předpisy vztahující se k oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 7. 1. 2020.

Type of output: