Course syllabus MEZT - Mechanika tekutin (ICV - LS 2019/2020)


     Czech          English          


Kód předmětu:
MEZT
Název předmětu česky:
Mechanika tekutin
Název předmětu anglicky:
Mechanics of Fluids
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Tomáš Koutný, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. (garant)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Mechanika tekutin náleží do skupiny základních teoretických disciplín na oborech provoz techniky, technologií odpadů a technického znalectví a pojišťovnictví Mendelovy univerzity v Brně. Navazuje a rozvíjí teoretické znalosti z předmětu Fyzika. Rozvíjí také praktické dovednosti zejména prostřednictvím laboratorních měření ve cvičeních. Ve všech formách výuky jsou studenti vedeni k samostatnosti ve studiu formou zpracování a obhajoby seminárních prací, tvorby verbálně formulovaných závěrů (analytických, syntetických) jak z nabytých teoretických poznání, tak vyhodnocených laboratorních měření, jakožto základů tvorby budoucích kompetencí příslušejících k nabyté odbornosti, oprávněnosti k nabytí odbornosti a způsobilosti v nabyté odbornosti. Tyto přístupy vzdělávání až nabytí kompetence jsou systematicky uplatňovány ve všech oblastech obsahu předmětu (hydrostatiky, hydrodynamiky, proudění tekutin, čerpadel, hydraulických mechanismů, sedimentace částic v tekutinách, proudění tekutin porézním prostředím).
Jen na takových teoretických znalostech a praktických dovednostech mohou budoucí absolventi, po absolvování odborných předmětů exaktně naplňovat management techniky a technologií svých studovaných studijních oborů. Tak mohou nést kvalifikovanou odpovědnost za řízení a rozvoj příslušných technologií.
 
Obsah předmětu:
1.
Místo a úloha předmětu, základní pojmy a veličiny v mechanice tekutin a suspenzí, viskozita a tlak v tekutinách (dotace 2/2)
2.Zákonitosti hydrostatiky - Eulerova rovnice hydrostatiky (dotace 2/2)
3.
Typické aplikace Eulerovy rovnice hydrostatiky na tekutiny v klidu a v relativním pohybu (dotace 2/2)
4.
Zákonitosti hydrodynamiky - Eulerova rovnice a rovnice spojitosti stlačitelných a nestlačitelných tekutin (dotace 2/2)
5.
Laminární a turbulentní proudění vazných tekutin, odpory proudění - Nikuradzeho diagram (dotace 2/2)
6.
Výtok tekutin z nádob - výtok z nádob malými a velkými otvory, vyprazdňování nádob, vyrovnání hladin v spojených nádobách, ráz v tekutinách (dotace 2/2)
7.
Dynamické účinky proudu tekutiny na plochu - síla proudu tekutiny na nepohyblivou a pohyblivou stěnu (dotace 2/2)
8.
Čerpadla nestačitelných tekutin a turbíny (dotace 2/2)
9.
Čerpadla stlačitelných tekutin - ventilátory, řazení čerpadel a ventilátorů, spolupráce čerpadla a potrubní sítě (dotace 2/2)
10.
Hydrostatické mechanizmy (dotace 2/2)
11.
Hydrodynamické mechanizmy, hybridní hydraulické mechanizmy (dotace 2/2)
12.
Navierova - Stokesova rovnice proudění skutečné tekutiny (dotace 2/2)
13.
Pohyb tuhých částic v tekutinách - suspenze. U klidné tekutině, rušené usazování, rovnice pohybu suspenze (dotace 2/2)
14.
Proudění tekutin porézním prostředím - Darcyho zákon, Dupnitův teorém, ustálené prodění tekutiny v homogenním porézním prostředí (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
9 h
cvičení
28 h
9 h
příprava na zkoušku
42 h
54 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
30 h
příprava prezentace
28 h
31 h
zpracování protokolů
28 h
35 h
Celkem
168 h
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu je formou zápočtu a zkoušky z tématických okruhů, které byly probírány v průběhu semestru. Pro udělení zápočtu je nutná minimálně 75% účast na cvičeních.
Předmět je ukončen zkouškou, která má dvě části. První písemná část je formou testu. Poté co student úspěšně složí test alespoň na 60 %, pokračuje ústní zkouškou. Následuje rozprava se zkoušejícím o konkrétním tématický okruhu, který byl v průběhu semestru probírán.
Předmět je ukončen ústní zkouškou. Student si vylosuje tématický okruh. Poté má čas na přípravu. Po úspěšném složení zkoušky je mu známka zapsána do indexu / UISu. Výsledná známka ze zkoušky se skládá ze známek z písemné a ústní části v poměru 60:40.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
GRODA, B. -- VÍTĚZ, T. -- LOS, J. Mechanika tekutin: cvičení. 1st vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. 95 s. ISBN 80-7157-841-X.
GRODA, B. -- VÍTĚZ, T. Mechanika tekutin I. 1st vyd. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 211 s. ISBN 978-80-7375-283-5.
GRODA, B. Mechanika tekutin: sbírka příkladů. 1st vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1993. 104 s. ISBN 80-7157-094-X.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 6. 12. 2019.

Type of output: