Course syllabus PUN - Povrchové úpravy nábytku (LDF - LS 2019/2020)


     Czech          English          


Kód předmětu:
PUN
Název předmětu česky:
Povrchové úpravy nábytku
Název předmětu anglicky:
Surficial Processing of Furniture
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: Ing. Petr Čech, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je poskytnout posluchačí nezbytné vědomosti pro řešení problematiky povrchových úprav nábytku a výrobků na bázi dřeva, a to z hlediska výběru materiálů,technologických postupů, způsobů nanášení, ekonomických, ekologických a kvalitativních hledisek.
 
Obsah předmětu:
1.
Historie povrchových úprav, klasické povrchové úpravy, povrchové úpravy používané při restaurování historického nábytku a nábytku z první poloviny dvacátého století (dotace 2/4)
 
a.historie povrchových úprav,šelakové, jantarové PÚ, zlacení atd
b.
klasické povrchové úpravy,politurování, fládrování,patinování

2.
Vliv jednotlivých komponent a faktorů ovlivňujících kvalitu povrchové úpravy (dotace 2/4)
3.
Současné povrchové úpravy nátěrovými hmotami fyzikálně zasychajicími,chemicky vytvrzovanými a vytvrzovanými UV-zářením (dotace 6/10)
 
a.
fyzikálně zasychající nátěrové hmoty,vznik nátěrového fimu, hodnocení nátěrové fimu, hodnocení barvy, nitrocelulózové, vodou ředitelné, moderní olejové, voskové a BIO nátěrové hmoty
b.
chemicky vytvrzované nátěrové hmoty,polyurethanové nátěrové hmoty,akrylátové, alkydové kyselinotvrditelné nátěrové hmoty a epoxidové nátěrové hmoty, chemické reakce vedoucí k tvorbě nátěrového filmu
c.
nátěrové hmoty vytvrzované UV a EBC zářením, polymerace

4.Speciální typy nátěrových hmot, práškové nátěrové hmoty (dotace 1/2)
5.Způsoby nanášení nátěrových hmot, nanášecí techniky, nanášecí zařízení povrchových úprav, navalovaní, polévání, vakuové nanášení, oplachování, máčení a nášení v bubnu (dotace 2/4)
6.
Ekologie, ekonomie nátěrových hmot a povrchových úprav (dotace 1/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
16 h
laboratorní práce
16 h
příprava na zkoušku55 h
příprava na průběžné hodnocení
5 h
zpracování protokolů
20 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen ústní zkouškou. Jedna otázka z oblasti materiálů pro povrchové úpravy dřevěného nábytku a druhá otázka z oblati technologie dokončování dřevěného nábytku.Pro ukončení úspěšné ukončení předmětu je potřeba absolvovat 7 laboratorních cvičení, odevzdat protokoly ze cvičení a následně složit ústní zkoušku, která se skládá ze dvou otázek. Ústní zkouška má prokázat dobrou orientaci a znalosti v daném oboru dokončování dřevěného nábytku.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LIPTÁKOVÁ, E. -- SEDLIAČIK, M. Chemia a aplikácia pomocných látok v drevárskom priemysle. Bratislava: ALFA, 1989. 520 s. ISBN 80-05-00116-9.
LIPTÁKOVÁ, E. Povrchová úprava. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2001. 174 s. ISBN 80-228-0993-4.
TESAŘOVÁ, D. -- CHLADIL, J. -- ČECH, P. -- TOBIÁŠOVÁ, K. Ekologické povrchové úpravy. 1st vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 95 s. Folia Universitas Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. ISBN 978-80-7375-480-8.
BRUNECKÝ, P. -- TESAŘOVÁ, D. Emise VOC z nábytkových dílců. 1st vyd. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc, Ondráčkova 105, Brno, 2005. 68 s. ISBN 80-7355-040-7.
TESAŘOVÁ, D. -- HLAVATÝ, J. -- ČECH, P. Povrchové úpravy dřeva. 1st vyd. Praha: grada Publishing , a.s., 2014. 136 s. 168. ISBN 978-80-247-4715-6.
LUKAVSKÝ, L. -- HARTMAN, E. -- SVOBODA, B. Povrchová úprava nátěrovými hmotami v nábytkářském průmyslu. Praha: SNTL, 1988. 254 s.
TRACTON, A A. Coatings materials and surface coatings. Boca Raton, FL: CRC Press, 1 s. ISBN 978-1-4200-4404-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-NI-NI Nábytkové inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-DSGN-DSGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 11. 2019.

Type of output: