Sylabus předmětu GEN - Genetika (ZF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
GEN
Název předmětu česky:
Genetika
Název předmětu anglicky:
Genetics
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
Garantující ústav:
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Kateřina Baránková, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Jakub Pečenka (cvičící, přednášející)
Ing. Bc. Eliška Peňázová, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Mgr. Jana Raddová, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Jan Wohlmuth (cvičící)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
9.00-10.50ZFAA1 (Led)M. Baránek, K. Baránková, A. Eichmeier, J. Pečenka, E. Peňázová, J. RaddováPřednáškaKaždý týden
42
Pondělí
11.00-12.50
ZFAA1 (Led)
J. Raddová, K. Baránková, J. Pečenka, E. Peňázová, J. WohlmuthCvičení
Každý týden
20
Pondělí
13.00-14.50
ZFAA1 (Led)
Cvičení
Každý týden20
Úterý
11.00-12.50
M2.11
Přednáška
Každý týden
64
Úterý
13.00-14.50
M1.09
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Navázat na středoškolské znalosti genetiky, rozvinout a prohloubit je na základě znalostí fyziologie rostlin a botaniky<br>Naučit posluchače chápat genetiku v širším kontextu biologických nauk<br>Ukázat posluchačům praktické možnosti využití moderní genetiky a genomiky v zemědělství a v zahradnictví
 
Obsah předmětu:
1.Úvod (dotace 2/2)
 
a.
Historie genetiky.
b.
Rozmnožování organismů a jeho genetické důsledky
c.
Role meiózy v přenosu a distribuci genetické informace

2.Základy molekulární genetiky (dotace 6/6)
 
a.
Struktura NK, genetický kód, centrální dogma.
b.
Replikace a exprese eukaryotického genomu. Regulace exprese.
c.
Organizace eukaryotického genomu, zvláštnosti genomu vyšších rostlin.

3.
Základy obecné genetiky (dotace 8/8)
 
a.Mendelovy principy segregace a kombinace. Interakce alel téhož genu.
b.Interakce alel různých genů: epistáze, inhibice, komplementarita, multiplicita.
c.
Podstata kvantitativních znaků. Aditivní systém, systém s dominancí, interakce v polygenních systémech. Genetická a negenetická proměnlivost, heritabilita. Heteróza, kombinační schopnosti.
d.
Princip genové vazby, vyjadřování síly vazby a její odhad. Princip vazbového mapování.
e.
Chromozómové a genotypové určení pohlaví. Determinace pohlaví u rostlin. Dědičnost vázaná na pohlaví. Inkompatibilní systémy rostlin.

4.
Proměnlivost a nestabilita genomu (dotace 6/6)
 
a.
Genové mutace. Indukce a detekce mutací, mechanismus vzniku mutací. Reparační procesy.
b.
Chromozómové aberace. Mechanismus vzniku chromozómových aberací, typy aberací. Cytologické mapy a srovnání s vazbovými mapami. .
c.
Genomové mutace. Polyploidie, aneuploidie, haploidie
d.
Vnější znaky mimojaderné dědičnosti. Plastidový a mitochondriový genom. Exprese plastidových a mitochondriových genů.
e.Transpozóny, vnější projevy, molekulární podstata, nestabilita genomu

5.
Populační a evoluční genetika (dotace 3/3)
 
a.
Genotypová a fenotypová struktura populace. Hardy - Weinbergerova rovnováha. Systematické procesy a disperzní proces
b.
Hybné síly a mechanismy evoluce. Syntéza Darwinovy vývojové teorie a genetiky. Neodarwinismus a Kimurova teorie neutrální evoluce

6.
Genové manipulace (dotace 3/3)
 
a.
Základní metody a postupy genových manipulací. Strategie genových manipulací u rostlin,
b.techniky a metody genových manipulací, DNA fingerprinting,.RFLP, VNTR, metody založené na PCR, .
c.problematika GMO

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
50 h
příprava na průběžný test
20 h
příprava prezentace
14 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet: podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičení, zpracování a prezentace zadané semestrální práce
a písemný test,

zkouška: písemný test (je třeba dosáhnout 80% správných odpovědí), ústní zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SNUSTAD, P. -- SIMMONS, M. Genetika. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2009. 871 s. ISBN 978-80-210-4852-2.
URBAN, T. -- VYHNÁNEK, T. Virtuální svět genetiky.  [jiný]. Brno. 2002. ISBN 80-7157-613-1.
URBAN, T. -- VYHNÁNEK, T. Virtuální svět genetiky 1 - základní principy genetiky.  [online]. 2006. URL: http://user.mendelu.cz/urban/vsg1/.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-Z-JRPZ Jakost rostlinných potravinových zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-ZI-VIN Vinohradnictví a vinařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-ZI-Z Zahradnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky: Brno, Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 30. 10. 2019.

Typ výstupu: