Course syllabus PSM - Pokročilé statistické metody a modely (PEF - LS 2019/2020)


     Czech          English          


Kód předmětu:
PSM
Název předmětu česky:
Pokročilé statistické metody a modely
Název předmětu anglicky: Advanced Statistical Methods and Models
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Mgr. David Hampel, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Ekonometrie II
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnost
Kapacita
Středa
9.00-10.50Q36
Přednáška
Každý týden
20
Středa
11.00-12.50
Q36
D. Hampel
Cvičení
Každý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání teoretických a praktických znalostí z oblasti aplikace pokročilých statistických metod. Poznání principů práce s moderním výpočetním systémem Matlab. Korektní prezentace statistických výstupů. Využití vícerozměrných statistických metod pro ekonomická data. Student by měl být schopen po absolvování předmětu efektivně provádět nadstandardní analýzy makroekonomických i mikroekonomických dat.
 
Obsah předmětu:
1.Základy práce ve výpočetním systému Matlab (dotace 6/6)
 
a.
Princip práce ve výpočetním systému Matlab
b.
Algoritmizace statistických a ekonometrických úloh
c.
Hromadné zpracování dat

2.
Prezentace statistických výstupů (dotace 2/2)
 
a.
Metodologie prezentace statistických výstupů
b.
Obvyklé chyby v prezentaci numerických a grafických výstupů
c.
Koncept "Big Data"

3.
Vybrané statistické metody, testy a postupy (dotace 4/4)
 
a.
Pearsonova a Spearmanova korelace
b.
Testování závislosti ordinálních veličin
c.
Podíl šancí
d.
Obecná lineární hypotéza
e.
Testy shody tří a více středních hodnot (faktorová ANOVA)

4.
Klasifikační problémy (dotace 2/2)
 
a.
Hierarchická shluková analýza
b.
Dendrogram
c.
Další techniky klasifikace

5.Analýza hlavních komponent (dotace 2/2)
 
a.
Podstata metody
b.
Grafické výstupy analýzy

6.
Faktorová analýza (dotace 2/2)
 
a.Podstata metody
b.Identifikace faktorů

7.
Analýza panelových dat (dotace 4/4)
 
a.
Úvod do problematiky
b.Praktická realizace analýzy

8.
VEC model (dotace 2/2)
 
a.Definice, vztah k VAR modelu
b.Praktická aplikace

9.Nelineární modely v ekonomii (dotace 2/2)
 
a.
Specifika odhadu parametrů nelineárních modelů
b.
Vybrané nelineární modely

10.
Simulace ekonomických jevů (dotace 2/2)
 
a.
Generování náhodných veličin
b.Simulace spojené s vícerozměrným regresním modelem
c.
Tvorba scénářů vývoje

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
37 h
příprava na průběžné hodnocení
40 h
příprava prezentace5 h
zpracování seminární práce
30 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
V průběhu semestru studenti vypracovávají semestrální projekt, který je hodnocen jako úspěšný či neúspěšný. V případě neúspěšného semestrálního projektu jej lze jedenkrát přepracovat. V případě úspěšného semestrálního projektu jsou studenti oprávněni zapsat se na zkoušku, která je ústní.

Předmět je možné zapsat při zahraničním výjezdu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Mastering MATLAB. 1st vyd. Harlow: Pearson, 859 s. International edition. ISBN 978-0-273-75213-4.
HAMPEL, D. -- JANOVÁ, J. -- VISKOTOVÁ, L. MATLAB. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. 136 s. ISBN 978-80-7509-543-5.
HEBÁK, P. et al. Statistické myšlení a nástroje analýzy dat. 1st vyd. Praha: Informatorum, 2013. 877 s. ISBN 978-80-7333-105-4.
MELOUN, M. -- MILITKÝ, J. -- HILL, M. Statistická analýza vícerozměrných dat v příkladech. 2nd vyd. Praha: Academia, 2012. 750 s. Gerstner ;. ISBN 978-80-200-2071-0.

Doporučená:
ANDĚL, J. Statistické metody. 4th vyd. Praha: Matfyzpress, 2007. 299 s. ISBN 978-80-7378-003-6.
Statistical rules of thumb. 2nd vyd. Hoboken: Wiley, 272 s. Wiley series in probability and statistics. ISBN 978-0-470-14448-0.
HEBÁK, P. et al. Vícerozměrné statistické metody [3]. 1st vyd. Praha: Informatorium, 2005. 255 s. ISBN 80-7333-039-3.
LÜTKEPOHL, H. New introduction to multiple time series analysis. Berlin: New York :, 2005. 764 s. ISBN 3-540-40172-5.
TUČEK, D. Modelování, simulace a optimalizace podnikových procesů v praxi . 1st vyd. Zlín: ČSOP, 2011. ISBN 978-80-260-0023-5.
ZAPLATÍLEK, K. -- DOŇAR, B. MATLAB pro začátečníky. 2nd vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2005. 151 s. ISBN 80-7300-175-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace SNST Ekonomická statistika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace SNST Ekonomická statistika, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 4. 12. 2019.

Type of output: