Sylabus predmetu TZO - Technika pro zpracování odpadů (AF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: TZO
Název předmětu česky:
Technika pro zpracování odpadů
Název předmětu anglicky:
Waste Management Technology
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Tomáš Koutný, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Eva Krčálová, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Bc. Ing. Jan Kudělka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Gabrielle Machů, Ph.D., DiS. (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D. (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa
13.00-14.50
Q01.02
Přednáška
Každý týden
25
Středa15.00-16.50
Q01.02
Cvičení
Každý týden
25
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je, aby student získal základní znalosti o technicko-technologických postupech při zpracování, využití a odstraňování odpadů z různých odvětví komunální i průmyslové sféry. Absolvováním předmětu by měl student získat znalosti, schopnosti a dovednosti, které mu umožní posoudit vhodnost technologie používané pro nakládání s odpady, případně nahradit stávající technologie technologiemi moderními. Dále by měl student být chopen provést základní bilanční výpočty jednotlivých technologií používaných pro nakládání s odpady.
 
Obsah předmětu:
1.
Přehled legislativy odpadového hospodářství (dotace 2/2)
 
a.
zákon o odpadech
b.
ostatní právní normy

2.
Integrovaná prevence omezování znečištění (IPPC) (dotace 2/2)
3.Komunální odpad (dotace 2/2)
 
a.
svoz, svozová technika
b.systémy sběru

4.
Komunální odpad (dotace 2/2)
 
a.
skládkování
b.
mechanicko-biologická úprava

5.
Energetické využití odpadů (dotace 2/2)
 
a.spalovny odpadů
b.
produkty spalování

6.Technika zpracování (dotace 2/2)
 
a.
autovraků
b.
elektroodpadů
c.
plastů, skla a papíru

7.
Stavební a demoliční odpady (dotace 2/2)
8.
Technika pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů (dotace 2/2)
 
a.
bioplynové stanice

9.
Technika pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů (dotace 2/2)
 
a.
kompostování

10.
Technika zpracování živočišných odpadů (dotace 2/2)
 
a.stroje a zařízení asanačních ústavů.
b.
zpracování odpadní krve zvířat.

11.
Čistírny odpadních vod (dotace 4/4)
 
a.domovní
b.
komunální
c.
průmyslové

12.
Technika pro sanaci půd a vod kontaminovaných ropnými produkty (dotace 2/2)
13.
Terénní cvičení (dotace 0/0)
14.
Terénní cvičení (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
odborná exkurze
20 h
příprava na zkoušku
48 h
příprava prezentace20 h
zpracování projektů
24 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemná, respektive ústní zkouška. Písemná zkouška 4 otázky, požadavek na 60 % správných odpovědí. Ústní zkouška 30-40 minut, požadavek na 60 % správných odpovědí.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JUNGA, P. -- VÍTĚZ, T. -- TRÁVNÍČEK, P. Technika pro zpracování odpadů I. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 141 s. ISBN 978-80-7509-207-6.
JUNGA, P. -- VÍTĚZ, T. -- VÍTĚZOVÁ, M. -- GERŠL, M. Technika pro zpracování odpadů II. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 154 s. ISBN 978-80-7509-208-3.
TRÁVNÍČEK, P. -- VITÁZEK, I. -- VÍTĚZ, T. -- KOTEK, L. -- JUNGA, P. Technologie zpracování biomasy za účelem energetického využití. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 209 s. ISBN 978-80-7509-206-9.
WILLIAMS, P T. Waste treatment and disposal.  Chichester, West Sussex, England. 2005. ISBN 0470849126, 0470849134. URL: http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/bookhome/110561886.
ALTMANN, V. Technika pro zpracování komunálního odpadu. Praha: ČZU Praha, 2010. 120 s. ISBN 978-80-213-2022-2.

Doporučená:
TCHOBANOGLOUS, G. Handbook of solid waste management. 2. vyd. New York: McGraw-Hill, 1 s. McGraw-Hill handbooks. ISBN 0-07-135623-1.
Municipal waste management in Europe: a comparative study in building regimes. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 232 s. ISBN 0-7923-5885-6.
Pollution Prevention: The Waste Management Approach for the 21st Century. Boca Raton: Lewis Publishers, 2000. 498 s. ISBN 1-56670-495-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: