Sylabus predmetu TPOH1K - Technika pro OH 1 K (AF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
TPOH1K
Název předmětu česky:
Technika pro OH 1 K
Název předmětu anglicky: Machinery for Waste Management 1
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: kombinovaná, 8/7 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Tomáš Koutný, Ph.D. (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D. (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnost
Kapacita
Sobota8.00-11.50
Q01.02
Cvičení
Nepravidelně
20
Sobota13.00-15.50Q01.02
Přednáška
Nepravidelně
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Podat celkový přehled o technichnickém řešení jednotlivých strojů a strojních linek pro zpracování, využití, recyklaci a zneškodňování jednotlivých druhů odpadů produkovaných v zemědělské prvovýrobě, při zpracování zemědělských produktů, v potravinářství, komunální sféře venkovských sídel a regionů. Součástí tohoto studia je rovněž analýza funkce této techniky v jednotlivých technologických procesech zpracování, recyklace, zneškodňování vybraných druhů odpadů, návrh těchto strojů a zařízení pro racionální provozování této techniky v praxi.
 
Obsah předmětu:
1.Základní rozdělení strojů používaných při nakládání s odpady. (dotace 4/4)
 
a.
Principy, postupy, metody a zařízení pro zpracování a recyklaci odpadů.
b.Měřicí systémy, řízení procesů strojů a zařízení pro nakládání s odpady.
c.
Nové trendy v konstrukci strojů pro nakládání s odpady.

2.Stroje a zařízení pro bioenergetické transformace odpadů. (dotace 4/3)
 
a.Stroje a zařízení pro výrobu bioplynu.
b.Stroje a zařízení pro kompostování.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
přednáška
8 h
cvičení
7 h
příprava na zkoušku
153 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro úspěšné ukončení předmětu je požadována povinná účast na cvičení a zápočet (30 % z celkového hodnocení). Předmět je zakončen ústní zkouškou (70 % z celkového hodnocení).
Ukončení předmětu je formou zápočtu a zkoušky z tématických okruhů, které byly probírány v průběhu semestru. Pro udělení zápočtu je nutná minimálně 75% účast na cvičeních.
Předmět je ukončen ústní zkouškou. Student si vylosuje tématický okruh. Poté má čas na přípravu. Po úspěšném složení zkoušky (správě zodpovědět alespoň 60 % otázek) je mu známka zapsána do indexu / UISu. Výsledná známka ze zkoušky se skládá ze známek ústní části a zápočtu v poměru 70:30.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JUNGA, P. -- VÍTĚZ, T. -- TRÁVNÍČEK, P. Technika pro zpracování odpadů I. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 142 s. ISBN 978-80-7509-207-6.
JUNGA, P. -- VÍTĚZ, T. -- VÍTĚZOVÁ, M. -- GERŠL, M. Technika pro zpracování odpadů II. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 154 s. ISBN 978-80-7509-208-3.
TRÁVNÍČEK, P. -- VITÁZEK, I. -- VÍTĚZ, T. -- KOTEK, L. -- JUNGA, P. Technologie zpracování biomasy za účelem energetického využití. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 209 s. ISBN 978-80-7509-206-9.
ALTMANN, V. Technika pro zpracování komunálního odpadu. Praha: ČZU Praha, 2010. 120 s. ISBN 978-80-213-2022-2.
KURAŠ, M. Odpadové hospodářství. 1. vyd. Chrudim: Ekomonitor, 2008. 143 s. ISBN 978-80-86832-34-0.
TCHOBANOGLOUS, G. Handbook of solid waste management. 2. vyd. New York: McGraw-Hill, 1 s. McGraw-Hill handbooks. ISBN 0-07-135623-1.
BILITEWSKI, B. -- HAERDTLE, G. -- MAREK, K. Abfallwirtschaft : Handbuch für Praxis und Lehre. 3. vyd. Berlin: Springer, 2000. 16 s. ISBN 3-540-64276-5.
JUNGA, P. -- TRÁVNÍČEK, P. -- VÍTĚZ, T. Technika pro zpracování odpadů I, část a.  [online]. 2015. URL: http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty/files/23/23-technika_pro_zpracovani_odpadu_1_junga_a.pdf.
JUNGA, P. -- TRÁVNÍČEK, P. -- VÍTĚZ, T. Technika pro zpracování odpadů I, část b.  [online]. 2015. URL: http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty/files/23/23-technika_pro_zpracovani_odpadu_1_junga_b.pdf.
JUNGA, P. -- VÍTĚZOVÁ, M. -- VÍTĚZ, T. Technika pro zpracování odpadů II, část a.  [online]. 2015. URL: http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty/files/23/23-technika_pro_zpracovani_odpadu_2_junga_a.pdf.
JUNGA, P. -- VÍTĚZOVÁ, M. -- VÍTĚZ, T. Technika pro zpracování odpadů II, část b.  [online]. 2015. URL: http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty/files/23/23-technika_pro_zpracovani_odpadu_2_junga_b.pdf.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-TO-TMO Technologie a management odpadů, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: