Sylabus předmětu KRAUZ - Krajinné a územní plánování (AF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina                    


Kód předmětu: KRAUZ
Název předmětu česky:
Krajinné a územní plánování
Název předmětu anglicky: Landscape and Territorial Planning
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
VyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Pondělí13.00-14.50Q111H. VavrouchováPřednáška
Každý týden
30
Pondělí15.00-16.50
Q111
Cvičení
Každý týden
22
Pondělí
17.00-18.50
Q111
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit posluchače s metodami a technikami studia vývoje a aktuálního stavu krajiny. Hlavní důraz je kladen na postupy hodnocení a diagnostiky krajiny, určování jejího potenciálu a limitů a budování informačního systému o území. V předmětu je kladen důraz na analýzu, syntézu a evaluaci krajinného systému. Posluchači se seznámí s postupy průzkumů a rozborů pro potřeby krajinného plánu.
 
Obsah předmětu:
1.Krajina -- interpretace pojmu z hlediska plánování. Rekapitulace krajinně-ekologických souvislostí. Definice a interpretace základních pojmů (potenciál, únosnost, vhodnost krajiny). Krajinné versus územní plánování -- základní východiska a principy. (dotace 2/0)
2.
Struktura krajiny. Přírodní a socio-ekonomické faktory. Dynamika krajiny a přístupy k jejímu zkoumání.
Mezinárodní souvislosti plánování v krajině. Evropská úmluva o krajině. Typologie krajiny.
(dotace 2/2)
3.
Územní plánování v legislativních podmínkách ČR , srovnání se zahraničím. Cíle, úkoly a nástroje územního plánování. Orgány územního plánování, DOSS, proces územního plánování v podmínkách státní správy. Funkce a limity území. (dotace 2/0)
4.Územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentace. Obsah dokumentací a proces zadávání, zpracování a schvalování ÚPD. Průzkumy a rozbory území. (dotace 2/4)
5.
Metody krajinného plánování. Od LANDEPu k prostorově diferenčním metodám. (dotace 2/2)
6.
Obsah a standardy krajinného plánu. Preventivní ochrana krajiny. Řešení typových konfliktů v území. SWOT analýza. Problémová mapa. (dotace 2/4)
7.
Posuzování krajinného rázu - principy a metody. Historické krajinné struktury. Hodnocení změn ve vývoji krajinné struktury. (dotace 2/2)
8.
Percepce a estetika krajiny a její význam v plánování území. Mentální mapy. Krajinářské hodnocení. (dotace 2/2)
9.Proces EIA a SEA. Principy, proces a obsah dokumentace. (dotace 2/2)
10.
Současné problémy krajiny (fragmentace, suburbanizace, brownfields). Nástroje řešení. (dotace 2/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
20 h
cvičení
20 h
práce v terénu
2 h
konzultace8 h
příprava na zkoušku
55 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava na průběžný test
13 h
zpracování seminární práce
40 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení (max. 2 předem omluvené neúčasti
Písemný test v délce 60 minut zařazený na konci cvičení (v 10. týdnu; 25 % výsledné známky, pro získání kreditu musí být dosaženo alespoň 75 %). Účast na písemném testu je povinná a jeho splnění je předpokladem připuštění k ústní zkoušce.
Zpracování a odevzdání seminární práce v tištěné podobě (25 % výsledné známky). Seminární práce se odevzdává v 9. týdnu výuky.
Předmět je ukončen ústní zkouškou v délce cca 25 minut (50 % výsledné známky).

6 kreditů
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
NEPOMUCKÝ, P. -- SALAŠOVÁ, A. Krajinné plánování. Praha: MŽP, 1996. 100 s. PHARE. ISBN 80-7078-371-0.
SKLENIČKA, P. Základy krajinného plánování. Praha: Naděžda Skleničková, 2003. 321 s. ISBN 80-903206-1-9.
HYVNAR, V. a kol. Limity využití území: celostátně platné limity : [praktická příručka]. 3. vyd. Brno: Ústav územního rozvoje, 2007.
Územní plánování vesnic a krajiny: urbanismus 2. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. 226 s. ISBN 80-01-02641-8.
Stavební zákon a vyhlášky : autorizované profese, vyvlastnění : podle stavu k 23.9.2009. Ostrava: Sagit, 2009. 416 s. Úplné znění. ISBN 978-80-7208-759-4.
MARSH, W M. Landscape Planning: Environmental Applications . o: John Wiley & Sons; 4th Edition edition (10 Jan 2005) , 2005. 472 s.

Doporučená:
KUBEŠ, J. -- PERLÍN, R. Územní plánování pro geografy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 89 s. ISBN 80-7184-512-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZS-AE Agroekologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: