Sylabus předmětu SVSK1 - Světový jazyk - Španělština K 1 (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Světový jazyk - Španělština K 1
Semestr: ZS 2019/2020
Garant předmětu: Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
Garantující pracoviště: Děkanát PEF (PEF)
Dotace hodin: kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouškaObchodní jazyk - angličtina a studovat na fakultě Personální finance a ne Světový jazyk - Angličtina K 1 a ne nyní Světový jazyk - Angličtina K 1 a ne Světový jazyk - Němčina K 1 a ne nyní Světový jazyk - Němčina K 1 a ne Světový jazyk - Francouzština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Francouzština K 1 a ne Světový jazyk - Ruština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Ruština K 1 a ne Světový jazyk - Italština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Italština K 1
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Ukončení a kredity: zápočet (2 kredity)
 
Cíl předmětu:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev)na úrovni B1.
 
Obsah předmětu:
1.1. (dotace 0/0)
 
a.opakování gramatiky úrovně A1, slovesa typu gustar, slovesa se zvratnými zájmeny; každodenní aktivity, denní režim, nepravidelná slovesa v přítomném čase
b.minulý čas prostý, pravidelná a nepravidelná slovesa, každodenní aktivity, španělské obyčeje, shrnutí lekce 1

2.2. (dotace 0/0)
 
a.tázací zájmena a příslovce, minulý čas prostý, biografie
b.číslovky, datum, slovní zásoba týkající se geografie, shrnutí lekce 2

3.3. (dotace 0/0)
 
a.slovesa ser a estar, jejich použití, předpřítomný čas, nepravidelná slovesa, rodina
b.použití předpřítomného a minulého prostého času, vazby hay que, (no) se puede, přízvuk, přídavná jména pro popis vlastností a nálad, shrnutí lekce 3

4.4. (dotace 0/0)
 
a.opakování, podmiňovací způsob, člen
b.budoucí čas prostý, první podmínková věta, bydlení

5.5. (dotace 0/0)
 
a.přímý a nepřímý předmět u osobních zájmen, bydlení, shrnutí lekce 4
b.souminulý čas, dopravní prostředky, cestování, ustálené výrazy pro určení času/místa

6.6. (dotace 0/0)
 
a.souminulý čas, komparativ a superlativ přídavných jmen, superlativ absolutní, předložky místní, vysvětlování cesty, shrnutí lekce 5
b.opakování, člen, předložky, minulé časy

7.7. (dotace 0/0)
 
a.opakování, neurčitá zájmena, na nákupech, jídlo
b."se" - opis trpného rodu, recepty, jídlo, v restauraci, shrnutí 6. lekce

8.8. (dotace 0/0)
 
a.rozkaz a zákaz, dovolená, cestování, přídavná jména
b.použití sloves ser a estar, přídavná jména pro popis nálad, spojovací způsob pravidelných sloves

9.9. (dotace 0/0)
 
a.spojovací způsob sloves se změnou kmenové samohlásky a nepravidelných sloves, použití spojovacího způsobu, přací věty, shrnutí 7. lekce
b.vazba estaba + gerundium a její použití v kontrastu s minulým časem prostým,práce a pracovní vztahy

10.10. (dotace 0/0)
 
a.předminulý čas, časová souslednost, otázky v nepřímé řeči, tisk, inzeráty, shrnutí 8.lekce
b.vazba llevar + gerundium, film a filmový průmysl, volný čas

11.11. (dotace 0/0)
 
a.použití minulého času prostého v kontrastu s předpřítomným časem, vyjádření hodnocení a názoru, festivaly a svátky ve světě, shrnutí 9. lekce
b.vazba ir a + sloveso, budoucí čas prostý, opakování spojovacího způsobu, cestování

12.12. (dotace 0/0)
 
a.cuando a cuándo následované buď indikativem nebo spojovacím způsobem, vztažné věty, shrnutí 10. lekce
b.opakování

 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studium
Přímá výuka
     konzultace16 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení40 h
Celkem56 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Student je povinen formou samostudia získat znalost klíčové gramatiky a slovní zásoby z kmenové literatury v rozsahu daném v sylabu předmětu. Na konci semestru je ohodnocen formou: započteno/nezapočteno.
 
Metody předmětu: konzultace (16 hodin), samostudium formou průběžné přípravy (40 hodin)
 
Literatura:
Základní:
SARDINERO, C. -- CASTRO , F. -- RODERO, I. Español en marcha 2 - libro de alumno + CD. España: Sgel, 2008. 125 s.
SARDINERO, C. -- RODERO, I. -- CASTRO, F. Español en marcha - cuaderno de ejercicios + CD. España: Sgel, 2008. 71 s.

Doporučená:
MARTINEZ , P. -- CASTANEDA, A. -- RAYA, R. Gramática básica del estudiante de español. Barcelona: Difusión Ele, 2011. 286 s. ISBN 978-84-8443-726-0.
GUZMÁN, M. -- LÓPEZ, J. Viva el vocabulario - Iniciación (A1-B1). Madrid: en Clave -ELE, 2007. 160 s.

Studijní plány:
B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
B-HPS-F Finance, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období LS 2018/2019
 
Vyučován v období: ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015, ZS 2013/2014   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Mgr. Markéta Kocmánková (cvičící, tutor, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: španělština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 8. 7. 2019.

Typ výstupu: