Sylabus predmetu RRPZU - Pozemkové úpravy a evidence (FRRMS - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Pozemkové úpravy a evidence
Semestr: ZS 2019/2020
Garant předmětu: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Garantující pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 24/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: žádné
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Ukončení a kredity: zkouška (5 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou pozemkových úprav v souvislosti s přijatými zákony a metodickými pokyny. Dále je cílem seznámit studenty s problematikou evidence půdy a vlastnických vztahů vedených v katastru nemovitostí České republiky. Formou cvičení naučit studenty základním postupům při řešení nároků vlastníků, základům práce s mapovými podklady pozemkových úprav a postupem při navrhování nového uspořádání půdního fondu.
 
Obsah předmětu:
1.Historie pozemkových úprav v českých zemích (dotace 2/0)
2.Vývoj a evidence vlastnických vztahů k půdě (dotace 2/0)
 
a.Evidence do roku 1817
b.Stabilní katastr,pozemková kniha
c.katastr nemovitostí, pezemkové reformy,evidence nemovitostí

3.Pozemkové úpravy a jejich právní úprava (dotace 6/0)
 
a.Zákon o katastru nemovitostí
b.Zákon o zápisu vlastnických práv k nemovitostem
c.Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
d.Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon o půdě

4.Mapy, mapování, mapové podklady v pozemkových úpravách,určování výměr (dotace 4/4)
5.Nároky vlastníků, cena pozemků, soupis nároků (dotace 4/10)
 
a.Vypracování projektu jednoduchých pozemkových úprav
b.Pravidla pro výměnu vlastnických práv

6.Řešení komplexních pozemkových úprav (dotace 8/14)
 
a.Metodika řešení
b.Rozbor současného stavu území, dopravní síť
c.Optimalizace velikosti a tvaru pozemků

7.Koncepce rozvoje pozemkových úprav, financování a realizace (dotace 2/0)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h24 h
     cvičení28 h0 h
     konzultace4 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h60 h
     příprava prezentace0 h16 h
     zpracování protokolů40 h0 h
     zpracování seminární práce0 h40 h
Celkem140 h140 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
hodnocení účasti na cvičeních a exkurzích (povinná) a přednáškách
odevzdání seminární práce v průběhu semestru
závěrečná písemná zkouška -- max. 25 minut trvající test, účast na testu je povinná, nejméně 65 % všech otázek musí být zodpovězeno.
 
Metody předmětu: 1.Historie pozemkových úprav v Českých zemích.
2.Vývoj a evidence vlastnických a užívacích práv k pozemkům.
3.Mapy, mapování, mapové podklady pro pozemkové úpravy.
4.Právní úprava pozemkových úprav.
5.Katastr nemovitostí(zákon) a zápisy do katastru nemovitostí.
6.Analýzy současného využití a stavu katastru.
7.Nároky vlastníků, cena pozemků v pozemkových úpravách, soupis nároků.
8.Stav krajiny a životního prostředí z hlediska návrhu pozemkových úprav.
9.Činnost pozemkových úřadů.
10.Financování pozemkových úprav, koncepce a rozvoj.
 
Literatura:
Základní:
DUMBROVSKÝ, M. Pozemkové úpravy. 1. vyd. Brno: CERM, 2004. 263 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-2668-3.
PODHRÁZSKÁ, J. Projektování pozemkových úprav. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 215 s.
KUBA, B. -- OLIVOVÁ, K. Katastr nemovitostí České republiky. Praha: Linde Praha a.s., 2005. 469 s. ISBN 80-7201-545-1.

Studijní plány:
Specializace VS Veřejná správa prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v období: ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015, ZS 2013/2014   (a starší)
Vyučující předmětu: prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (garant)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 25. 9. 2019.

Typ výstupu: