Sylabus předmětu MEVPRK - Mechanizace výrobních procesů K (AF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Název: Mechanizace výrobních procesů K
Semestr: ZS 2019/2020
Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Garantující pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Dotace hodin: kombinovaná, 8/7 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: žádné
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Ukončení a kredity: zkouška (6 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Předmět "Mechanizace výrobních procesů" studenty seznamuje se základy mechanizace v zemědělství. V úvodu se věnuje základům mechaniky a její aplikaci u strojních součástí a soustav. Dále se soustředí na energetické nároky různých procesů od výroby přes transfer energie až způsoby zvýšení efektivity. Následuje kapitola o mechanizačních prostředcích v zemědělství, a to jak v rostlinné, tak živočišné výrobě. Pozornost je věnována mobilním energetickým prostředkům v zemědělství a jejich využití. Dále jsou studenti seznamováni s prostředky automatizace ve výrobních procesech. Na tuto kapitolu pak naváže část zahrnující údržbu strojů a zařízení a základy diagnostiky. V závěrečné části bude pozornost věnována managementu kvality procesů.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do teorie výroby (dotace 2/2)
 
a.Produkce a produkt, výrobní cyklus, ekonomická kritéria výroby
b.Historie mechanizace zemědělské výroby.

2.Fyzikální principy strojů a zařízení (dotace 4/4)
 
a.Základy mechaniky, strojní části výrobních prostředků
b.Konstrukční materiály
c.Technologie strojírenské výroby

3.Automatizace výroby (dotace 4/4)
 
a.Měření fyzikálních veličin
b.Prvky automatizace ve výrobě
c.Regulační procesy

4.Energetika a výroba (dotace 4/4)
 
a.Základy energetiky
b.Hodnocení energetické efektivity
c.Obnovitelné zdroje energie

5.Mobilní energetické prostředky (dotace 6/6)
 
a.Rozdělení mobilních energetických prostředků
b.Zdroje energie pohybu - motory
c.Konstrukční části mobilních energetických prostředků

6.Údržba a diagnostika strojů (dotace 4/4)
 
a.Základy opravárenství
b.Údržba strojů, ochrana proti korozi
c.Technická diagnostika

7.Řízení kvality a normalizace (dotace 4/4)
 
a.Jakost a spolehlivost
b.Management kvality
c.Technická normalizace

 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška8 h
     cvičení7 h
     konzultace37 h
Samostudium
     příprava na zkoušku48 h
     příprava na průběžné hodnocení34 h
     příprava na průběžný test16 h
     příprava prezentace18 h
Celkem168 h
 
Klíčová slova:
výrobní proces, mechanizace, automatizace
 
Ukončení předmětu:
Zápočet je podmíněn účastí na cvičeních (80%) a dále vypracováním semestrálního projektu na vybrané téma. Zkouška je písemná a ústní. V písemné části student odpovídá na 30 otázek, přičemž pro splnění je nutné získat minimálně 17 bodů z 30 možných. Následuje ústní zkouška.
 
Metody předmětu: Přednášky, ukázky, praktická cvičení, konzultace.
 
Literatura:
Základní:
MAŠEK, J. -- HEŘMÁNEK, P. Aplikační technika. 1. vyd. České Budějovice: Orion, 2006. 43 s. ISBN 80-903717-0-1.
Farmář. Praha: ISSN 1210-9789.
ČERVINKA, J. Mechanizace rostlinné výroby.
PROCHÁZKA, B. Mechanizace rostlinné výroby. Bratislava : Príroda, 1986.
KEJÍK, C. Mechanizace živočišné výroby: přednášky. 2. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1992. 135 s. ISBN 80-7157-055-9.
ČERVINKA, J. -- ŠTENCL, J. -- KUBÍN, M. -- SALAJKA, L. Mechanization (Laboratory assignments). 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 45 s. 1. ISBN 978-80-7509-198-7.
BAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ŠMERDA, T. Traktory. 1. vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita ;, 2006. 192 s. ISBN 80-86726-15-0.
BAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ČUPERA, J. -- POLCAR, A. -- FAJMAN, M. -- ŠMERDA, T. -- KATRENČÍK, J. Traktory a jejich využití. 2. vyd. Praha: Profi Press s.r.o., 2013. 224 s. ISBN 978-80-86726-52-6.

Studijní plány:
Obor N-ZS-VSE Všeobecné zemědělství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v období: ZS 2018/2019, ZS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu: prof. Ing. František Bauer, CSc. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor)
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Adam Polcar, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: