Sylabus predmetu FU1A - Finanční účetnictví I v AJ (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Název: Finanční účetnictví I v AJ
Semestr: ZS 2019/2020
Garant předmětu: Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.
Garantující pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Předpoklady pro zápis: Daňová soustava v AJ
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: cvičení
Ukončení a kredity: zkouška (5 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Seznámit studenty s významem a postavením účetnictví v podniku, s principy bilancování a metodickými prostředky účetnictví a jejich využitím při zobrazení aktiv, pasiv, nákladů, výnosů a výsledku hospodaření. Studenti si osvojí praktické dovednosti účetních postupů v běžném účetním období a také operace k rozvahovému dni, včetně sestavení účetní závěrky.
 
Obsah předmětu:
1.Základy finančního účetnictví (dotace 0/4)
 
a.Vymezení , potřeby , podstata a postavení účetnictví v informačním systému podniku. Bilance a princip bilancování. Význam rozvahy, možnosti uspořádání jejich položek.Hospodářské operace -- účetní případy, jejich vliv na změny položek rozvahy.Metodické prostředky účetnictví (účetní dokumentace, chronologie, systematika).Odvození účtů rozvahových , výsledkových, syntetické a analytické účty, zachycení hospodářských operací na účtech.
b.Kontrolní systém účetnictví ( věcná a formální správnost.Uzavírání rozvahových a výsledkových účtů, zjištění výsledku hospodaření.Výkaznictví -- možnosti sestavení účetní závěrky.

2.Finanční účetnictví pro podnikatele -- účtová třída 1- Zásoby (dotace 4/2)
 
a.Vymezení a oceňování zásob.Metoda A (průběžný způsob) účtování o nakupovaných zásobách.Metody pro oceňování úbytků zásob stejného druhu na skladě. Metoda B (periodický způsob) účtování o nakupovaných zásobách. Metodické postupy účtování o zásobách k rozvahovému dni.

3.Finanční účetnictví pro podnikatele -- účtová třída 2 - Finanční účty (dotace 2/1)
 
a.Účtování o pokladně a ceninách.Bankovní účty a peníze na cestě.Ostatní krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje.

4.Finanční účetnictví pro podnikatele -- účtová třída 3 -- Zúčtovací vztahy (dotace 1/1)
 
a.Pohledávky a závazky z obchodního styku. Zúčtovací vztahy k zaměstnancům a společníkům. Účtování o daňových povinnostech účetní jednotky. Význam a použití účtů časového rozlišení. Dohadné účty.

5.Finanční účetnictví pro podnikatele -- účtová třída0 -- Dlouhodobý majetek (dotace 6/4)
 
a.Vymezení a oceňování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku.Účtování o pořízení, opotřebení a vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.Účetní postupy v rámci inventarizace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.Pronájem dlouhodobého majetku, jeho rozdělení a zobrazení v účetnictví. Finanční dlouhodobý majetek ( vymezení a oceňování, účtování o pořízení cenných papírů, jejich oceňování k rozvahovému dni).

6.Finanční účetnictví pro podnikatele -- účtová třída 4 -- Kapitálové účty a dlouhodobé závazky (dotace 3/1)
 
a.Založení a vznik kapitálové obchodní společnosti, zřizovací výdaje. Zvyšování a snižování základního kapitálu. Fondy tvořené ze zisku. Rezervy, jejich rozdělení se zaměřením na rezervy podle zvláštních právních předpisů. Dlouhodobé cizí zdroje.

7.Finanční účetnictví pro podnikatele -- účtování o nákladech a výnosech (dotace 1/0)
8.přesun řádku tabulky ve směru šipky Postup při účetní uzávěrce, zjišťování a vykazování výsledku hospodaření, rozdělování disponibilní části výsledku hospodaření a úhrada ztráty (dotace 1/1)
9.Účetní závěrka (obsah a forma) (dotace 2/0)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
Samostudium
     příprava na zkoušku68 h
     příprava na průběžné hodnocení30 h
Celkem140 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Přibližně po třech až čtyřech týdnech výuky (v prezenční formě) je ověřováno pochopení základů podvojného účetnictví prostřednictvím písemného testu (sestavení rozvahy, otevření účtů, účtování na účtech rozvahových a výsledkových, uzavření účtů, ověření podvojnosti, uzavření účtů, zaúčtování výsledku hospodaření, sestavení zjednodušených výkazů). Tolerována je pouze jedna chyba nemající vliv na výsledek hospodaření. Zápočet je udělen na základě úspěšného vyřešení tří kratších příkladů (obdoba příkladů řešených ve cvičeních). Vyžadováno je alespoň 65 % správných odpovědí. Předmět je zakončen absolvováním písemné zkoušky, která se skládá ze dvou částí - části příklady (obvykle tři příklady k řešení) a části teorie (dvě teoretické otázky k vypracování obsahující látku z přednášek a látku určenou k dostudování z doporučené literatury). Úspěšné absolvování každé části je podmíněno přibližně 65 % správných odpovědí (v příkladech je posuzována závažnost chyb - např. zad chyba má vliv na výsledek hospodaření, bilanční sumu apod.). Váha části příklady na celkovém hodnocení činí 55 %.
 
Metody předmětu: Prednášky, cvičení. Celkový počet hodin 42, z toho 28 hodin přednášek, 14 hodin cvičení.
 
Literatura:
Základní:
Financial accounting theory. 4. vyd. Toronto: Pearson Prentice Hall, 472 s. ISBN 0-13-129491-1.
DANOS, P. -- IMHOFF, E A. Introduction to Financial Accounting. 2. vyd. Burr Ridge: Irwin, 1994. 19 s. ISBN 0-256-11416-1.

Doporučená:
SVOBODA, P. The comparative analysis of the selected areas of the Czech accounting legislation and IAS/IFRS. In Mibes 2007. Larissa: TEI of Larissa, 2007, s. 100--105. ISBN 978-960-87764-7-0.
BOHUŠOVÁ, H. -- SVOBODA, P. The comparisson of selected areas of assets and liabilities in the czech accounting system and ifrs. IABE Annual Conference. Proceedings. 2008. sv. V, č. 1, s. 95--102. ISSN 1932-7498.
BOHUŠOVÁ, H. -- SVOBODA, P. The revenues recording comparison. In BICABR 2006. Brno: Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně, 2006, s. 824--835. ISBN 80-7157-985-8.
Zakon c. 563/1991Sb., o ucetnictvi, v platnem zneni,

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: angličtina
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 22. 5. 2019.

Typ výstupu: