Sylabus předmětu EP-AJ - Pedagogická psychologie (ICV - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Pedagogická psychologie
Semestr: LS 2018/2019
Garant předmětu: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Garantující pracoviště: Institut celoživotního vzdělávání
Dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/16 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: žádné
Typ studia předmětu: konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení, konzultace
Ukončení a kredity: zkouška (5 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je objasnit a pochopit východiska, souvislosti a důsledky vybraných poznatků z oblasti psychologie učení, vyučování a výchovy pro realizaci kvalitní výukové činnosti učitele střední školy.
 
Obsah předmětu:
1.Podmínky a obecné zákony učení (dotace 2/1)
2.Strukturování učiva, vyučovací a učební strategie (dotace 4/2)
3.Výsledky, druhy a styly učení (dotace 6/3)
4.Motivace žáků k učení a jejich autoregulace (dotace 2/1)
5.Kontrola a hodnocení žáků střední školy (dotace 2/1)
6.Psychologické základy didaktických a výchovných zásad (dotace 2/1)
7.Psychologické aspekty výchovy, sebevýchovy, převýchovy a kázně žáků středních škol (dotace 4/2)
8.Neprospívání a zvládání školní zátěže žáků (dotace 2/1)
9.Formativní vlivy působící na osobnost žáka (dotace 4/2)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení14 h0 h
     konzultace0 h16 h
Samostudium
     příprava na zkoušku98 h124 h
Celkem140 h140 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Dva individuální úkoly na témata: Zvládání školní zátěže žáka střední školy a Řešení kázeňských problémů na střední škole; ústní zkouška zaměřená na základní tematické celky psychologie učení, psychologie vyučování a psychologie výchovy
 
Metody předmětu: Přednášení, samostatná práce, diskusní a nácvikové metody
 
Literatura:
Základní:
ČÁP, J. -- MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. 2. vyd. Praha: Portál, 2007. 655 s. ISBN 978-80-7367-273-7.
FONTANA, D. Psychologie pro školní praxi. Praha: Portál, 2010. 383 s. ISBN 978-80-7367-725-1.
KUCHARSKÁ, A. -- BENDL, S. Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008. 237 s. ISBN 978-80-7290-366-5.
LINHARTOVÁ, D. Psychologie pro učitele. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 257 s. ISBN 978-80-7375-222-4.
URBANOVSKÁ, E. Sociální a pedagogická psychologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 97 s. ISBN 80-244-1410-4.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, ZS 2016/2017, LS 2015/2016   (a starší)
Vyučující předmětu: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (garant)
Vyučován v jazyce:: angličtina
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 19. 2. 2019.

Typ výstupu: