Course syllabus TRM - Termomechanika (AF - LS 2018/2019)


     Czech          English          


Kód předmětu:
TRM
Název předmětu česky:
Termomechanika
Název předmětu anglicky:
Thermomechanics
Semestr: LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
Ing. Tomáš Koutný, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. (garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Termomechanika náleží do skupiny základních teoretických disciplín na oborech provoz techniky, technologií odpadů a technického znalectví a pojišťovnictví Mendelovy univerzity v Brně. Navazuje a rozvíjí teoretické znalosti z předmětu Fyzika. Rozvíjí také praktické dovednosti zejména prostřednictvím laboratorních měření ve cvičeních. Ve všech formách výuky jsou studenti vedeni k samostatnosti ve studiu formou zpracování a obhajoby seminárních prací, tvorby verbálně formulovaných závěrů (analytických, syntetických) jak z nabytých teoretických poznání, tak vyhodnocených laboratorních měření, jakožto základů tvorby budoucích kompetencí příslušejících k nabyté odbornosti, oprávněnosti k nabytí odbornosti a způsobilosti v nabyté odbornosti. Tyto přístupy vzdělávání až nabytí kompetence jsou systematicky uplatňovány ve všech oblastech obsahu předmětu (termomechanika plynů a základních vratných změn, termomechanika směsí plynů, par, vlhkého vzduchu, procesu sušení, tepelných oběhů, hoření a spalování, termodynamika proudění plynů a par, termodynamika a termokinetika, sdílení tepla).
Jen na takových teoretických znalostech a praktických dovednostech mohou budoucí absolventi, po absolvování odborných předmětů exaktně naplňovat management techniky a technologií svých studovaných studijních oborů. Tak mohou nést kvalifikovanou odpovědnost za řízení a rozvoj příslušných technologií.
 
Obsah předmětu:
1.Základní pojmy a veličiny v termomechanice (dotace 2/2)
2.
Základní vratné změny (dotace 2/2)
3.
Metody určení polytropického exponentu (dotace 2/2)
4.
Kruhový cyklus - přímý, obrácený, práce cyklu, termická účinnost, Carnotův cyklus, II. věta termodynamická, typicky nevratné děje (dotace 2/2)
5.
Teoretické porovnávací cykly. (dotace 2/2)
 
a.
zážehového motoru
b.rovnotlakého motoru
c.
smíšeného motoru
d.spalovací turbíny

6.
Kompresory a vývěvy (dotace 2/2)
 
a.práce cyklu
b.objemová a mechanická účinnost
c.
teoretický a skutečný průtok

7.
Páry (dotace 2/2)
 
a.
vznik par
b.
určení základních veličin jednotlivých stavů par

8.Změny stavu par (dotace 2/2)
9.
Chlazení (dotace 2/2)
 
a.
ideální chladící oběh, výpočet
b.
skutečný chladící oběh, výpočet
c.
tepelná čerpadla

10.
Vlhký vzduch (dotace 2/2)
 
a.
základní veličiny
b.
určení základních veličin

11.Změny stavu vlhkého vzduchu (dotace 2/2)
 
a.
Mollierův i-x diagram
b.
klimatizace

12.
Teoretické základy sušení (dotace 2/2)
13.Sdílení tepla (dotace 2/2)
 
a.
vedením
b.
prouděním
c.
sáláním

14.
Kombinované sdílení tepla a tepelné výměníky (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení28 h
příprava na zkoušku
40 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
příprava na průběžný test12 h
zpracování protokolů
40 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu je formou zápočtu a zkoušky z tématických okruhů, které byly probírány v průběhu semestru. Pro udělení zápočtu je nutná minimálně 75% účast na cvičeních.
Předmět je ukončen zkouškou, která má dvě části. První písemná část je formou testu. Poté co student úspěšně složí test alespoň na 60 %, pokračuje ústní zkouškou. Následuje rozprava se zkoušejícím o konkrétním tématický okruhu, který byl v průběhu semestru probírán.
Předmět je ukončen ústní zkouškou. Student si vylosuje tématický okruh. Poté má čas na přípravu. Po úspěšném složení zkoušky je mu známka zapsána do indexu / UISu. Výsledná známka ze zkoušky se skládá ze známek z písemné a ústní části v poměru 60:40.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
GRODA, B. -- TRÁVNÍČEK, P. -- VÍTĚZ, T. Termomechanika. 2nd vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. 249 s. ISBN 978-80-7509-516-9.
GRODA, B. -- VÍTĚZ, T. Termomechanika - cvičení. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 124 s. ISBN 978-80-7509-319-6.
VÍTĚZ, T. -- KOUTNÝ, T. -- TRÁVNÍČEK, P. Tabulky pro termomechaniku a mechaniku tekutin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. 238 s. ISBN 978-80-7509-402-5.

Doporučená:
KALČÍK, J. Technická termodynamika. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1963. 565 s.
PAVELEK, M. Termomechanika. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. 192 s. ISBN 978-80-214-4300-6.
SHAPIRO, H. -- MORAN, M. Fundamentals of Engineering Thermodynamics. New York: John Wiley & Sons, 2000. 917 s. ISBN 0-471-31713-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 4. 2019.

Type of output: