Sylabus předmětu BPZ - Bakalářská práce (ICV - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Bakalářská práce
Semestr: LS 2018/2019
Garant předmětu: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
Garantující pracoviště: Institut celoživotního vzdělávání
Dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: studovat na fakultě ICV
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Ukončení a kredity: zápočet (6 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je vypracovat pod vedením vedoucího práce bakalářskou práci v odpovídajícím rozsahu. Bakalářskou prací student prokazuje svou schopnost práce s odbornou literaturou při formulování a řešení problému studovaného oboru. Odevzdání bakalářské práce.
 
Obsah předmětu:
1.Bakalářská práce (dotace 0/0)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     konzultace60 h60 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení100 h100 h
     příprava prezentace8 h8 h
Celkem168 h168 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Zápočet; prezentace a úspěšná obhajoba tezí bakalářské práce podle požadavků a pokynů vedoucího bakalářské práce. Úkol bude podléhat kolokviální obhajobě.
 
Metody předmětu: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
HORÁČKOVÁ, M. -- JANDERKOVÁ, D. -- HLAĎO, P. Metodický manuál pro vypracování bakalářské práce.  [online]. 2011. URL: http://www.icv.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=35869;download=73996.
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.
POKORNÝ, J. Diplomová práce příležitost k seberealizaci : metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce. Brno: Cerm, 1994. 71 s. ISBN 80-85867-59-1.
ČSN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů = Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 40 s.
STAŇKOVÁ, P. Metodická doporučení pro psaní bakalářských a diplomových prací. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 42 s. ISBN 978-80-7318-896-2.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016   (a starší)
Vyučující předmětu: doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c. (garant)
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. (zkoušející)
Ing. Jiří Pospíšil, CSc. (zkoušející)
Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Zach, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 1. 2. 2019.

Typ výstupu: