Sylabus předmětu SPSY - Sociální psychologie (ICV - LS 2018/2019 - CV)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Název: Sociální psychologie
Semestr: LS 2018/2019
Garant předmětu: Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová
Garantující pracoviště: Institut celoživotního vzdělávání
Dotace hodin: kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: žádné
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, konzultace, samostatné studium
Ukončení a kredity: zkouška (0 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je nabídnout studentům podstatné informace o sociálních atributech výukového procesu v období středoškolského vzdělávání. Obsah je soustředěn na významné aspekty vlivu sociálního prostředí, jež se promítají do kvalit psychiky žáků středních škol.
 
Obsah předmětu:
1.Socializace osobnosti (dotace 0/0)
2.Rysy nesocializované a socializované psychiky (dotace 0/0)
3.Vývoj a struktura sebeuvědomění (dotace 0/0)
4.Sociální interakce a percepce (dotace 0/0)
5.Jedinec a sociální skupina (dotace 0/0)
6.Komunikace (dotace 0/0)
7.Náročné životní situace a jejich vliv na jedince (dotace 0/0)
 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška15 h
Samostudium
     příprava na zkoušku69 h
Celkem84 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Předmět je ukončen ústní zkouškou. K přistoupení ke zkoušce musí studenti splnit alespoň 70% účast na seminářích a zpracovat předepsanou seminární práci. K úspěšnému složení zkoušky musí student prokázat minimálně 60 % požadovaných znalostí a dovedností. Okruhy ke zkoušce jsou veřejné a respektují obsah sylabu předmětu.
 
Metody předmětu: Předmět je členěn na přednášky a cvičení, v poměru 2:1.
Vypracování a prezentace jednoho skupinového seminárního úkolu na téma Socialibita vybrané sociální skupiny s rozsahem 10 normostran a jednoho individuálního seminárního úkolu s rozsahem 7 normostran na téma Vlivy širšího sociálního prostředí a makroprostředí na rozvoj osobnosti žáka střední školy.
 
Literatura:
Doporučená:
Čáp, J. Psychologie výchovy a vyučování. 1. vyd. Praha: UK, 1993, 385 s.
Linhartová, D. Psychologie pro učitele. Sociální psychologie. 1.vyd. Brno: MZLU, 2000, s. 176-243.

Studijní plány:
C-SOPV-UOP Učitelství odborných předmětů, kombinovaná forma, počáteční období LS 2018/2019 - CV
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020 - CV, ZS 2018/2019 - CV, ZS 2017/2018 - CV, LS 2016/2017 - CV, ZS 2016/2017 - CV, ZS 2015/2016 - CV   (a starší)
Vyučující předmětu: PhDr. Jana Čihounková (zkoušející)
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (zkoušející)
Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová (garant)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 30. 1. 2019.

Typ výstupu: