Sylabus predmetu MT - Matematika (AF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MT
Název předmětu česky:
Matematika
Název předmětu anglicky:
Mathematics
Semestr: LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu: konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Simona Fišnarová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Marie Koktavá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Alice Králová (cvičící)
Mgr. Petr Liška, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Miroslav Navrátil, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
RNDr. Ludmila Stará (cvičící)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Dosažení žádoucí úrovně matematických znalostí a dovedností a logického uvažování. Zvládnutí matematického aparátu potřebného k popisu a řešení modelů reálných situací. Získání matematických znalostí, nezbytných pro aplikace v odborných předmětech a pro samostatné další získávání poznatků čtením odborné literatury.
 
Obsah předmětu:
1.
Lineární algebra (dotace 4/4)
 
a.
Vektory, lineární závislost vektorů
b.Matice a determinanty
c.
Soustavy lineárních rovnic

2.
Diferenciální počet (dotace 8/10)
 
a.
Funkce, základní pojmy
b.
Limita a spojitost funkce
c.
Derivace funkce
d.Užití derivací, průběh funkce

3.Integrální počet (dotace 8/6)
 
a.
Neurčitý integrál
b.Techniky integrace
c.Určitý integrál
d.
Aplikace integrálního počtu

4.
Aproximace funkcí polynomy (dotace 4/4)
 
a.
Taylorův polynom
b.
Lagrangeův polynom
c.
Metoda nejmenších čtverců
d.
Řešení algebraických rovnic

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku56 h
příprava na průběžné hodnocení14 h
příprava na průběžný test
42 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro účast na zkoušce je nutné získat zápočet (dva písemné testy, každý s maximem 10 bodů, první v 7. a druhý ve 12. týdnu semestru, je nutné získat celkem nejméně 10 bodů z 20 možných, tedy 50%).
Předmět je ukončen zkouškou obsahující teorii i její použití na konkrétních příkladech. Zkouška je písemná (je nutné získat nejméně 30 bodů z 60 možných, tedy 50%).
Podrobná témata zkoušky, struktura písemné zkoušky a ukázkové testy jsou zveřejněny v dokumentech předmětu v rámci UISu a odpovídají obsahu předmětu popsaném v tomto sylabu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HASIL, P. Poznámky z matematiky.  [online]. 2014. URL: http://um.mendelu.cz/akademie/predmety/3/download/09-MT_MT-K_SKRIPTA.pdf.
RÁDL, P. -- ČERNÁ, B. -- STARÁ, L. Základy vyšší matematiky. 3. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 176 s. ISBN 978-80-7509-110-9.
NAVRÁTIL, M. -- STARÁ, L. Matematika pro AF, ZF a FRRMS (1.část).  [online]. 2009. URL: https://is.mendelu.cz/auth/eknihovna/slozky_objekty.pl?slozka=107;zobrazit=1484;typ=opora;lang=cz.
NAVRÁTIL, M. -- STARÁ, L. Matematika pro AF, ZF a FRRMS (2.část).  [online]. 2011. URL: http://is.mendelu.cz/eknihovna/slozky_objekty.pl?slozka=107;zobrazit=2327;typ=opora.

Doporučená:
NAVRÁTIL, M. Matematika (projekt OPVK).  [online]. 2014. URL: https://is.mendelu.cz/auth/eknihovna/opory/index.pl?opora=4108.
ZEMÁNEK, P. -- HASIL, P. Sbírka řešených příkladů z matematické analýzy I. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 527 s. Elportál (ISSN 1802-128X), 3. vydání. ISBN 978-80-210-5882-8.
MAŘÍK, R. -- TIHLAŘÍKOVÁ, M. Online služba Mathematical Assistant on Web.  [online]. 2007. URL: http://user.mendelu.cz/marik/maw/.
MAŘÍK, R. Robert Mařík's eReadings on Mathematics.  [online]. 2006. URL: http://user.mendelu.cz/marik/frvs/index.html.
Calculus with analytic geometry. 2. vyd. New York: McGraw-Hill, 1996. 887 s. ISBN 0-07-057642-4.
ČERNÁ, B. Matematika - lineární algebra. 4. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 129 s. ISBN 978-80-7375-080-0.
VOSMANSKÁ, G. Matematika. 5. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 120 s. ISBN 978-80-7375-079-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 4. 2019.

Typ výstupu: