Sylabus předmětu FZTT - Fyzikální základy techniky (ICV - LS 2018/2019)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: FZTT
Název v jazyce výuky: Fyzikální základy techniky
Název česky: Fyzikální základy techniky
Název anglicky: Physical Principles of Engineering Technologies
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2018/2019
Vyučující: doc. RNDr. Ivo Křivánek, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: studovat na fakultě ICV
 
Zaměření předmětu:
Student získá znalosti o odborné terminologií, fyzikálních dějích a využití obecných pojmů a poznatků. Student bude seznámen s fyzikální podstatou dějů v technické praxi. Student získá základní dovednosti v ovládání přístrojů a realizaci měření. Dále získá dovednosti v řešení problémů technického charakteru.
 
Obsah předmětu:
1.Místo a úloha předmětu (dotace 2/0)
 
a.Základní terminologie
b.Základní veličiny

2.Měření, technická terminologie (dotace 2/0)
3.Fyzikální stavy a děje (dotace 4/0)
 
a.Energie
b.Práce

4.Energetické transformace (dotace 2/0)
5.Základní vratné a nevratné změny, Carnotův cyklus (dotace 4/0)
6.Páry (dotace 4/0)
 
a.Vznik par
b.Vlhký vzduch
c.Určení základních veličin jednotlivých stavů

7.Tekutiny (dotace 4/0)
8.Hydraulické mechanismy (dotace 4/0)
 
a.Základní zákonitosti hydrostatiky
b.Základní zákonitosti hydrodynamiky

9.Kinetická teorie plynů, entropie (dotace 2/0)
10.Laboratorní úlohy (dotace 0/28)
 
a.Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem
b.Určení modulu pružnosti v tahu
c.Měření účinnosti slunečního kolektoru
d.Kalibrace termočlánku
e.Kompresory a vývěvy
f.Výměník tepla
g.Sušárna
h.Tepelné čerpadlo

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Interpersonální dovednosti
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost na základech analýz teoretických znalostí a dovedností tvořit exaktně odůvodnitelné závěry využitelné ve studiu odborných předmětů
-Schopnost posoudit technickou a environmentální bezpečnost řídicích systémů
-Schopnost samostatně analyzovat jednoduché problémyz oblasti základů elektrotechniky a moderní fyziky
-Získání dovedností v počítačovém zpracování dat
-Znalost fyzikálních vlastností tekutin v pohybu a v klidu

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h18 h
     cvičení28 h0 h
     laboratorní práce42 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku22 h56 h
     příprava na průběžný test0 h18 h
     zpracování protokolů20 h48 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet, zkouška. Zápočet je udělován za úspěšnou obhajobu 10ti laboratorních protokolů. Při obhajobě je kladen důraz na věcnou a formální správnost a dále na prokázání znalostí potřebných praktických i teoretických postupů.
bodů.
Zkouška je ústní, student si losuje podle kvality vypracování laboratorních písemných prací 2-3 otázky.
Seznam otázek je zveřejněn na internetu. Minimálně jedna z otázek je zaměřena na řešení zadaného teoretického problému.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKŘIVÁNEK, I. -- FILÍPEK, J.FYZIKA vybrané částiBrnoMendelova univerzita v Brně2011978-80-7375-533-1
ZBARTOŇ, S.Fyzika I v řešených příkladechBrnoMendelova univerzita v Brně2011978-80-7375-559-1
ZGRODA, B. -- VÍTĚZ, T.Mechanika tekutin IMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2009978-80-7375-283-5
ZHALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- KOMRSKA, J. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P.Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyzikyBrnoVUTIUM ;200080-214-1868-0
ZHALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- ŠTRUNC, M. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P.Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyzikyBrnoVUTIUM200080-214-1868-0
ZHALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P.Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyzikyBrnoVUTIUM ;200080-214-1868-0
ZHALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- MUSILOVÁ, J. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P.Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyzikyBrnoVUTIUM ;200080-214-1868-0
ZHALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- LENCOVÁ, B. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P.Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyzikyBrnoVUTIUM ;200080-214-1868-0
ZBUCHAR, J. -- SEVERA, L.Fyzika IBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně199980-7157-382-5
ZFILÍPEK, J. -- BARTOŇ, S. -- KŘIVÁNEK, I. -- SEVERA, L.Animované laboratorní cvičení z fyzikyMZLU Brno978-80-7375-284-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 13. 12. 2018.

Typ výstupu: