Course syllabus FZTT - Fyzikální základy techniky (ICV - LS 2018/2019)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          Syllabus 2020          


     Czech          English          


Název: Fyzikální základy techniky
Semestr: LS 2018/2019
Garant předmětu: doc. RNDr. Ivo Křivánek, CSc.
Garantující pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Předpoklady pro zápis: studovat na fakultě ICV
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení, konzultace
Ukončení a kredity: zkouška (5 kreditů)
 
Cíl předmětu:
Student získá znalosti o odborné terminologií, fyzikálních dějích a využití obecných pojmů a poznatků. Student bude seznámen s fyzikální podstatou dějů v technické praxi. Student získá základní dovednosti v ovládání přístrojů a realizaci měření. Dále získá dovednosti v řešení problémů technického charakteru.
 
Obsah předmětu:
1.Místo a úloha předmětu (dotace 2/0)
 
a.Základní terminologie
b.Základní veličiny

2.Měření, technická terminologie (dotace 2/0)
3.Fyzikální stavy a děje (dotace 4/0)
 
a.Energie
b.Práce

4.Energetické transformace (dotace 2/0)
5.Základní vratné a nevratné změny, Carnotův cyklus (dotace 4/0)
6.Páry (dotace 4/0)
 
a.Vznik par
b.Vlhký vzduch
c.Určení základních veličin jednotlivých stavů

7.Tekutiny (dotace 4/0)
8.Hydraulické mechanismy (dotace 4/0)
 
a.Základní zákonitosti hydrostatiky
b.Základní zákonitosti hydrodynamiky

9.Kinetická teorie plynů, entropie (dotace 2/0)
10.Laboratorní úlohy (dotace 0/28)
 
a.Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem
b.Určení modulu pružnosti v tahu
c.Měření účinnosti slunečního kolektoru
d.Kalibrace termočlánku
e.Kompresory a vývěvy
f.Výměník tepla
g.Sušárna
h.Tepelné čerpadlo

 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h18 h
     cvičení28 h0 h
     laboratorní práce42 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku22 h56 h
     příprava na průběžný test0 h18 h
     zpracování protokolů20 h48 h
Celkem140 h140 h
 
Klíčová slova:
žádné
 
Ukončení předmětu:
Zápočet, zkouška. Zápočet je udělován za úspěšnou obhajobu 10ti laboratorních protokolů. Při obhajobě je kladen důraz na věcnou a formální správnost a dále na prokázání znalostí potřebných praktických i teoretických postupů.
bodů.
Zkouška je ústní, student si losuje podle kvality vypracování laboratorních písemných prací 2-3 otázky.
Seznam otázek je zveřejněn na internetu. Minimálně jedna z otázek je zaměřena na řešení zadaného teoretického problému.
 
Metody předmětu: Dvě hodiny přednášek a dvě hodiny cvičení týdně. Vypracování 10-ti protokolů z laboratorního měření.
 
Literatura:
Základní:
KŘIVÁNEK, I. -- FILÍPEK, J. FYZIKA vybrané části. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 148 s. ISBN 978-80-7375-533-1.
BARTOŇ, S. Fyzika I v řešených příkladech. 1st vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 174 s. ISBN 978-80-7375-559-1.
GRODA, B. -- VÍTĚZ, T. Mechanika tekutin I. 1st vyd. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 211 s. ISBN 978-80-7375-283-5.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- KOMRSKA, J. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1st vyd. Brno: VUTIUM ;, 2000. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- ŠTRUNC, M. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1st vyd. Brno: VUTIUM, 2000. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1st vyd. Brno: VUTIUM ;, 2000. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- MUSILOVÁ, J. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1st vyd. Brno: VUTIUM ;, 2000. 328 s. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- LENCOVÁ, B. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1st vyd. Brno: VUTIUM ;, 2000. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.
BUCHAR, J. -- SEVERA, L. Fyzika I. 1st vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1999. 159 s. ISBN 80-7157-382-5.
FILÍPEK, J. -- BARTOŇ, S. -- KŘIVÁNEK, I. -- SEVERA, L. Animované laboratorní cvičení z fyziky. , verze elektronická. [CD-ROM]. MZLU Brno. 2009. ISBN 978-80-7375-284-2.

Studijní plány:
Obor B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017 (a starší)
Vyučující předmětu: doc. RNDr. Ivo Křivánek, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:: čeština
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 13. 12. 2018.

Type of output: