Course syllabus BSA - Bakalářský seminář IS/ICT (PEF - LS 2018/2019)


     Czech          English          


Kód předmětu: BSA
Název předmětu česky:
Bakalářský seminář IS/ICT
Název předmětu anglicky:
Bachelor Seminar IS/ICT
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, etapa A 2/1, etapa B 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav informatiky (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity: Fyzikální základy techniky nebo Praxe vývojových technik
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnostKapacita
Pátek11.00-12.50Q06J. RybičkaPřednáška
Každý týden
20
Pátek13.00-14.50
Q06
Cvičení
Lichý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je volba tématu a vedoucího bakalářské práce, seznámení s principy psaní odborného textu a vypracování zadání práce. V průběhu předmětu je vypracováno oficiální zadání bakalářské práce. Cvičení jsou věnována formální úpravě a technickému zpracování práce.
 
Obsah předmětu:
1.
Volba tématu bakalářské práce a tedy i vedoucího práce v rámci nabízených témat fakulty. (dotace 0/0)
2.Průběh zadání, zpracování a obhajoby bakalářské práce (dotace 14/7)
 
a.
Průběh zpracování bakalářské práce od zadání až po odevzdání, předpisy a další pokyny zpřístupněné na webu fakulty týkající se zpracování práce
b.Doporučené části bakalářské práce, jejich význam a obsah
c.Jak zpracovat literární rešerši práce
d.Bibliografické citace – seznámení s příslušnou normou a její aplikací v bakalářské práci
e.
Formální stránka práce – typografická pravidla a technické zpracování

3.
Zpracování literární rešerše práce (dotace 0/0)
4.Vypracování zadání bakalářské práce a jeho následné předložení ke schválení příslušným osobám. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
14 h
cvičení
7 h
konzultace
3 h
zpracování seminární práce
32 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Vedoucí bakalářské práce obdrží od studenta ve stanoveném termínu záměr, na jehož základě zpracuje oficiální zadání práce. Student v souvislosti s obsahem záměru zpracuje rešerši, za kterou obdrží malý zápočet. Zakončující zápočet uděluje vedoucí bakalářské práce po získání malého zápočtu a po schválení oficiálního zadání.

Předmět v prezenční normální formě není možné studovat během zahraničního výjezdu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
RYBIČKA, J. -- PŘICHYSTAL, J. -- ČAČKOVÁ, P. Průvodce tvorbou dokumentů. 1st vyd. Bučovice: Martin Stříž, 2011. 222 s. ISBN 978-80-87106-43-3.
GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1st vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7431-002-7.

Doporučená:
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.
Dle tématu a doporučení vedoucího práce

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-SI-EI Ekonomická informatika, prezenční forma, počáteční období LS 2016/2017
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 3. 6. 2019.

Type of output: